top of page

   AALESUNDS MUSEUMS VENNER


                                                                      org.nr. 939 683 577
                                                            Rasmus Rønnebergs gate 16,
                                                                       6002 Ålesund

17. mars 2021

Styret:

På årsmøtet på Parken kulturhus var alle medlemmer på valg.

Det ble foreslått gjenvalg av Erik Frøland og Einar Myrstad, og Bjørg Stafseth Kristiansen

ble foreslått som nytt medlem.

Vedtak: Erik Frøland og Einar Myrstad ble gjenvalgt. Bjørg Stafseth Kristiansen ble valgt til nytt styremedlem.

Varamedlemmer velges hvert år. Det ble foreslått slikt valg:

  1. Per Hammerås (gjenvalg)

  2. Jan Olav Flatmark (gjenvalg)

  3. Odd Johan Olsen (nytt medlem)

 

Der var ingen motkandidater ved valgene. Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

24. mars 2022:

Venneforeningens styre etter valgene på årsmøtet i Kulturhuset Godtemplaren

 

Erik Frøland, styreleder (gjenvalgt)

Einar Myrstad (gjenvalgt)

Kristin Skarbøvik (nytt medlem)

                Vararepresentanter:

Per Hammerås (gjenvalgt)

Jan Olav Flatmark (gjenvalgt)

Odd Johan Olsen (gjenvalgt)

Tid: 21. mars 2023 kl 19.00.

Årsmøte for året 2022 for Stiftelsen Aalesunds Museum og Aalesunds Museums Venner.


Sted. Foredragssalen, Aalesunds Museum, Ålesund.

35 personer med stemmerett var til stede da møtet startet. En av disse måtte forlate møtet før det
ble stemt over framlegg til valg m.m.
Årsmøtet:
Styreleder for Aalesunds Museums Venner, Erik Frøland, ønsket velkommen.
Bysangen, «Unge skudd», første og siste vers, ble avsunget unisont.
Sak 1: Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkalling godkjent.
Sak 2: Valg av ordstyrer.
Vedtak: Lars Johan Huse blir valgt til ordstyrer. Huse tok deretter sete.
Sak 3: Valg av referent og to til å underskrive årsmøteprotokollen.
Vedtak: Ole M. Ellefsen velges som referent. Svein E. Nilsen og Britt Walle Ekroll skriver under
protokollen.
Ellefsen tok deretter sete.
Sak 4: Årsrapport 2020 for Stiftelsen Aalesunds Museum og Aalesunds Museums Venner.
Erik Frøland leste årsrapporten til Aalesunds Museums Venner.
Med henvisning til årsrapporten ville Egil Røsaak vite hvem som er kjøper
av Grimmergata 7.

Kjell Skorgevik opplyste at kjøper er Brødrene Jangaard AS.
Rapporten ble deretter godkjent uten merknader.
Ole M. Ellefsen leste årsrapporten fra Stiftelsesstyret.
Rapporten godkjent uten merknader.
Sak 5. Regnskap for 2022.
Einar Myrstad la frem årsregnskapene for 2022 for Stiftelsen Aalesunds Museum og Aalesunds
Museums Venner. Regnskapene er revidert og godkjent.
Stiftelsen Aalesunds Museum.
For Stiftelsen Aalesunds Museum ble det et underskudd for 2022 på kr 51.799 mot et overskudd
året før på kr 492.223.
Det er styret for Stiftelsen Aalesunds Museum som godkjenner regnskapet. Regnskapet ble derfor
tatt til etterretning av årsmøteforsamlingen.
Aalesunds Museums Venner.
Einar Myrstad la så frem regnskapet for Aalesunds Museums Venner for 2022.
Resultatet viser et overskudd på kr 34.800 mot et underskudd året før på kr 29.685.
Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader.
Sak 6: Honorar styreleder.
Det blir gitt honorar til styreleder og revisor.
Styret i Aalesunds Museums Venner foreslo at honorar til styreleder økes fra kroner 20.000 til
kroner 25.000.
Revisjon gis honorar etter regning.
Enstemmig vedtatt.
Sak 7. Fastsettelse av kontigent.
Styret foreslo at årskontigenten ble beholdt uendret fra 2021, det vil si kr 350. Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Endring av vedtekter for Aalesunds Museums Venner.
Erik Frøland orienterte og leste forslag til vedtekter per 21.03.23.
§§ 1 og 2. Godkjent.
I § 3 ble følgende avsnitt med tittel «særlige forhold» vedtatt strøket:
«Styret kan nekte opptak av nytt medlem om det vurderes å ikke være i foreningens interesse.
Relevante forhold er blant annet vurdering av intensjon om å etterleve vedtekter, planer og vedtak,
og mulige interessekonflikter.»
Andre avsnitt beholdes slik det er foreslått:
«Medlem som vurderes ikke å oppfylle forpliktelser etter disse vedtekter, eller etter lovlig fattede i
vedtak i foreningen, eller ellers opptrer illojalt, eller på en måte som vurderes å være egnet til å
svekke tilliten til foreningens virksomhet, kan ekskluderes etter vedtak med 2/3-flertall i styret.»
Etter forslag fra Jan Arild Hagen ba årsmøtet om at det legges inn et punkt om ankerett.
Paragrafen ble deretter godkjent.
I § 4, kontigent, ble følgende setning strøket: «Barn under 16 år regnes som familiemedlem».
Dette fordi vedtektene ellers ikke sier noe om familiemedlemskap.
Paragrafen deretter godkjent.
§§ 5, 6: Godkjent. Men ønskelig å legge inn et punkt om valgkomité også for valg av
styremedlemmer til Aalesunds Museums Venner.
§§ 7, 8 - Godkjent.
Forslag om vedtektsendring for Stiftelsen Aalesunds Museum.
I forkant av behandlingen av sak 9 ba Kirsti Dale årsmøtet ta stilling til følgende forslag:
«Vi utvider eierstyret til 7 medlemmer. 6 valgt av Venneforeningen, et medlem valgt av Ålesund
kommune for fire år.»
Møteleder valgte å la forsamlingen få stemme over forslaget fra Dale. Alternativet var å sende det
over til stiftelsesstyret, i samsvar med nåværende vedtekter.
Det ble stemt med håndsopprekning. 16 gikk inn for Dales forslag, 18 i mot.
Forslaget var dermed forkastet.
Sak 9: Valg.
Valg av styret for Stiftelsen Aalesunds Museum.
Valgkomiteen la frem sin innstilling:
Kjell Skorgevik gjenvelges som styreleder for et år. Skorgevik er ikke på valg som styremedlem.
Grete Sandvig og Ole M. Ellefsen gjenvelges som styremedlemmer for to år. Cathrine Drevik
Ekrem velges som nytt styremedlem. Også hun for to år.
Som varamedlemmer til styret gjenvelges Nils Grytten, Børre Kenneth Thorsen og Ole Grebstad
for et år.
Alle ble enstemmig valgt.
Aalesunds Museums Venner.
Erik Frøland og Einar Myrstad gjenvelges som styremedlemmer for to år.
Odd Arne Brekke og Roger Zahl Ødegård velges inn som nye styremedlemmer. Også de for to år.
Erik Frøland gjenvelges som styreleder for et år.To nye styremedlemmer  
Varamedlemmer:
Per Hammerås, Jan Olav Flatmark og Odd Johan Olsen gjenvelges som varamedlemmer for et år.
Alle ble enstemmig valgt.
Møtet slutt.
Ref.: Ole M. Ellefsen.

Britt Walle Ekroll Svein E. Nilsen

bottom of page