top of page

Stiftelsen Aalesunds Museum –  Årsrapport 2022

Stiftelsen Aalesunds Museum –  Årsrapport 2022 Etter årsmøtet i Kulturhuset Godtemplaren 24. mars 2022 har stiftelsens styre bestått av: Kjell Skorgevik (styreleder, gjenvalgt) Ole M. Ellefsen (nestleder, gjenvalgt) Grete Sandvig Torgeir Melsæter Bjørg Stafseth Kristiansen (ny) Kirsti Dale (kommunal representant) Varamedlemmer: Nils Grytten   Ole Grebstad Børre Thorsen Anders Lindbeck (kommunal representant) Kasserer Einar Myrstad og venneforeningens styreleder Erik Frøland er invitert til å delta på styremøtene. Begge har som regel deltatt. Bestyrer Torgeir Melsæter har vært konstituert som museets bestyrer siden 18. mai 2021 i 20% stilling. Pga. museets svake økonomi har engasjementet blitt fornyet med seks måneder ad gangen. Nåværende engasjement utløper 18. mai 2023.  Han har hatt fredag som fast arbeidsdag. Styret er imidlertid klar over at han bruker en god del tid utover dette i museets tjeneste, og vil takke ham for det. Hans oppgaver er det museumsfaglige arbeidet, især ordning av museets arkiv, og med styrking av eksisterende utstillinger. Omkring åpningen av museet i juni utarbeidet bestyreren en informasjonsfolder om AaM. Trykt i 500 eksemplarer med norsk tekst og 500 eksemplarer med engelsk tekst. Folderen er illustrert og forteller i korte trekk hva man har mulighet til å oppleve av utstillinger. Veldig mye tid for bestyreren har gått med til rydding, sortering og ordning av arkiv, bibliotek og andre samlinger på museet. I juni 2022 overtok AaM en meget stor samling av protokoller,  gjenstander og foto fra Aalesunds Haandverkerforening. Gjennomgang og registrering av dette materialet har tatt mye tid, men nærmer seg nå en avslutning. Generelt er en god del tid gått med til å registrere inn nye gjenstander (tilvekst) på museet, som skrives inn fortløpende etter et oversiktlig system. Det er hemmende for driften av AaM at store deler av museets samlinger, som f.eks. arkivmateriale og bildesamling står på magasin i Borgundgavlen. Det at Viti nekter å levere ut bilder og arkiv gjør at AaM fortsatt er et dysfunksjonelt museum siden vi ikke kan betjene forespørsler fra publikum og heller ikke selv kan foreta historiske undersøkelser. Det er ikke mulig å få sortert arkivet på museet før alt slikt materiale er tilbake og man kan få en ordentlig oversikt. Vakttjeneste Amalie Garseth Jacobsen, resepsjonsvakt i perioden fra 4. juni til 31. juli 2022, tils. 185 timer, lønnet. Sara Fagermo Ulla, resepsjonsvakt i perioden fra 1. til 21. august 2022, tils. 76 timer, lønnet.          Flere resepsjonsvakter i helgene fra AaMs Venneforening i perioden fra 22. august til 25. september 2022, tils. 54 timer ulønnet, dugnad. Administrasjon Styreleder har tatt seg av administrasjonen av museet gjennom post, e-post og telefon. Einar Myrstad har også i år vært museets kasserer, hans 57. år i sammenheng. Vi takker ham for nøyaktig gjennomført arbeid. Frivillighet I «Frivillighetens år 2022»  har museet vært tilgodesett med et stort frivillig arbeid. I særlig grad gjelder det fysisk arbeid med vedlikehold og utstilling i båthuset og opprydding av lagerlokaler i de tre øvrige museumsbygningene. Også administrativt er der gjort mye dugnadsarbeid både av styreformann, kst. bestyrer, kasserer og museumsmedlemmer. For å si det enkelt: Uten frivilligheten hadde ikke museet kunne holde åpent i år. Vi anslår at dugnadsarbeidet i 2022 utgjør ca. 2000 timer med administrativt og praktisk arbeid. Besøkende Museet var åpent i perioden fra 4. juni til 25. september 2022, i første og siste del av perioden bare i helgene, mens AaM i kjerneperioden fra 17. juni til 4. september var åpen hver dag. Antall solgte/utleverte billetter har vært: voksne 2010 stk. og barn 282 stk. Alle besøkende har fått billett, men noen få av disse har kommet inn gratis (dvs. barn under skolealder, handicap, medl. venneforeningen). Skoleklasser på omvisning har vært: 186 skoleelever inkl. medfølgende lærere. Det ble regnet kr 50.- per person fra skolene i betaling til museet. Skoleklassene fikk ikke utlevert billetter, og disse elevene/lærerne kommer altså i tillegg til antall solgte/utleverte billetter ovenfor. Andre grupper personer på omvisning i AaM har vært: 28 stk. Disse besøkende fikk ikke utlevert billetter og kommer dermed i tillegg til antall solgte/utleverte billetter ovenfor. Merk at praksis tidligere var at grupper av personer som guidene fra Ålesund Guideforening tok med opp på Museumshaugen og fortalte om Brudeegget, byhistorie, etc. også ble innrapportert som besøkende til AaM enda de ikke gikk inn i selve museumsbygningen. Fra museet åpnet igjen i juni 2021 og fremover har slike grupper av personer ikke blitt tatt med i antall besøkende. Årsmøtet for 2021  (24. mars 2022) Årsmøtet ble avholdt 24. mars 2022 i Kulturhuset Godtemplaren med 34 stemmeberettigede til stede. Ordstyrer var som vanlig Lars Johan Huse. I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble  det gjort vedtektsendringer som følge av at driftsavtalen med Stiftinga Musea på Sunnmøre opphørte året før. Styrets forslag til endringer av vedtektene ble enstemmig vedtatt.  (Vedtektene er senere godkjent av Stiftelsestilsynet.) Styrets arbeid Styret har i 2022/23 hatt 10 møter og har behandlet 101 saker. Styrereferater og referater fra museets årsmøter har siden våren 2000 blitt oppbevart i diverse ringpermer og til dels uten kronologi. Styreleder har nå samlet disse fram til dags dato og limt dem inn i innkjøpte styreprotokoller. Styret har besluttet at heretter skal alle referater limes inn i protokoll. Saker styret har bl.a. behandlet: Deltakelse i Stiftinga Museum Nordvest Vedtekter for Stiftinga  Museum Nordvest Val av utsending til Rådsmøte i Stiftelsen Atlanterhavsparken Val av utsending til årsmøtet i Bilfergen AS Val av styremedlem til årsmøtet i Bilfergen AS Forlengelse av engasjement for kst. bestyrer Torgeir Melsæter Div. høringsuttalelser om byggesaker til Ålesund kommune Forsikring av museets eiendommer og gjenstander Salg av Grimmergata 7 Anskaffelse av lagerlokale/magasin i Ålesund sentrum Årsregnskap og revisjonsberetning for 2022 Museets engasjement i Aspøy skolemuseum Utgivelse av skrift om Perry Opsahl Ombygging/utleie av Foredragssalen Krav om skadeserstatning til HUS AS for skade på bil Skilting til museet Deltakelse i utviklingsseminar vinteren 2023 Reparasjon og vedlikehold av båthuset. Fornying av utstillinger i hovedbygget og i båthuset Høringsuttalelser AaM er høringsinstans for Ålesund kommune i forbindelse med søknader om ombygging og/eller renovering/oppussing av eiendommer innen Sentrumsplanens virkeområde. Følgende eiendommer er gitt uttalelse om i årsmeldingsperioden: Kirkegata 3, St. Olavs plass 1, Notenesgata 9, Løvenvoldgata 5, Løvenvoldgata 11, Kongens gate 1 (to høringer), Nedre Strandgate 12 (to høringer), Øvre Strandgate 12 (to høringer), Lihauggata 8b, Brunholmgata 1b, Ringgata 12, Kipervikgata 1b, Lihauggata 4, Kipervikgata 16, Keiser Wilhelms gate 37, Storgata 23, Kongens gate 21, Løvenvoldgata 9, Storhauggata 2B. Det er blitt utarbeidet høringsinnspill fra AaM til de forskjellige sakene angående nevnte hus, som er sendt til Ålesund kommune.  Samarbeidende organer Stiftinga Museum Nordvest Museet har vært representert av styreleder i interimskomiteen for en ny museumsstiftelse på Sunnmøre, bestående av de seks museene som ikke ble fusjonert med Stiftinga Viti. De seks er Dalsfjord Fyrmuseum, Godøy kystmuseum, Herøy kystmuseum, Volda Sogelag, Ytste Skotet, og Aalesunds Museum. Alle disse fikk i november 2018 oppsigelse av sin driftsavtale med Musea på Sunnmøre. Felles for disse er at man ikke ønsker – av ulike årsaker – å gi fra seg eiendomsretten til fast eiendom og gjenstandssamlinger. Interimsstyret laget utkast til vedtekter for den nye stiftelsen som på stiftelsesmøtet 28. juni 2022 fikk navnet Museum Nordvest. Stiftinga Museum Vest i Hordaland/Vestland er brukt som modell for den nye stiftelsen. Styret i Aalesunds Museum har vedtatt at den til enhver tid fungerende styreleder med nestleder som vararepresentant skal representere AaM i Museum Nordvest. Aalesunds Museum har innbetalt kr. 16 667,-  som sin del av Museum Nordvest sin grunnkapital på kr. 100 000. Styret i MNV vil i 2023 søke departementet om offentlig tilskudd i 2024. Det arbeides med å lage driftsavtaler med hvert enkelt museum. Interimsstyret og styret i stiftelsen har arbeidet i forhold til fylkespolitikerne med å skaffe forståelse for at disse seks museene fortsatt er viktige i sine lokalmiljø, og at de må komme med i den offentlige tilskuddsordningen for museer. Fra fylkets kulturadministrasjon møtes stiftelsen med liten forståelse.  Etter vedtak i Fylkestinget utarbeidet Telemarksforskning i 2022 rapporten «Samling og Utvikling. Utredning av museumssektoren i Møre og Romsdal 2022» Rapporten forutsetter at konsolideringsprosessen på Sunnmøre er fullført og at en museumsenhet i hvert fylke var nok.  Museum Nordvest gjorde innsigelser mot fylkesadministrasjonens tilslutning til  rapporten, og  Fylkestinget  gjorde i desember 2022 vedtak om at konsolideringsprosessen at en ny runde med forhandlinger under innleid nøytral ledelse skal starte i 2023. Dette utviklingsarbeidet startet i februar 2023, og Aalesunds Museum har deltatt i dette arbeidet siden det startet. Stiftelsen Atlanterhavsparken Aalesunds Museum er representert på Atlanterhavsparkens rådsmøte. Børre Thorsen representerte museet. Bilfergen AS  I 2022 har museet overtatt fem aksjer kostnadsfritt i Bilfergen AS fra Fjord1 og har engasjert seg i driften av Bilfergen som ligger i havna i Ålesund. I de nye vedtektene for selskapet heter det at én styremedlem skal oppnevnes av Aalesunds Museum. Rolf Juliebø er styremedlem med Ole M. Ellefsen som vararepresentant. Aspøy skolemuseum Aspøy skolemuseum disponerer noen rom i øverste etasje på Aspøy skole. Aalesunds Museum ønsker å bidra til at skolemuseet blir bedre kjent og at det knyttes nærmere til bymuseet. Flere av styrets medlemmer har besøkt skolemuseet. En arbeidsgruppe er opprettet i samarbeid med skolens rektor, og det arbeides med  å finne en god organisasjonsmodell og å lage vedtekter for skolemuseet. Sunnmøre Historielag Det langvarige samarbeidet (siden 1911) med historielaget synes å være over. Siden 1959 har Aalesunds Museum vært medutgiver av historielagets tidsskrift (i dag: Årbok for Sunnmøre) sammen med Sunnmøre Museum. Siste 50 år har museets bestyrer vært museets styremedlem. Bestyrer inntil 2020, Ingvild Grimstad, rapporterte aldri  til styret om arbeidet i historielaget. Som redaktør av årboken i 2019 fjernet hun AaM som medutgiver av skriftet. Heller ikke i 2020, 2021 og 2022 er AaM tatt med som  medutgiver. Sannsynlig årsak: at AaM ikke ble fusjonert med Viti. I 2021 ga vi melding om at vi ikke kunne bidra med midler til utgivelse pga. dårlig økonomi. Årbok for Sunnmøre har de siste årene blitt stadig nærmere knyttet til regionsmuseet, og offisielt blir tidsskriftet nå utgitt i samarbeid mellom historielaget og Stiftinga Viti. Vi beklager at samarbeidet med Sunnmøre Historielag er opphørt. Styret finner at avslutningen av samarbeidet har vært uryddig. Magasinsaken / fellesmagasinet Ifølge opplysninger fra VITI har Aalesunds Museum ca. 14 000 gjenstander oppbevart i magasiner (fellesmagasinet og andre lagerenheter) i Borgundgavlen. I tillegg kommer bymuseets fotosamling på ca. 22 000 bilder samt en vesentlig del av vårt arkiv og bibliotek. I fellesmagasinets fotomagasin, som disponeres av IKA v/ Fylkesfotoarkivet, har Aalesunds Museum oppbevart godt over 100 000 fotografiske glassplater. IKA har gitt oss beskjed om at bymuseets materiale skal være der inntil bymuseet selv bestemmer noe annet, Aalesunds Museums store gjenstandssamling ble i fylkeskommunale dokument i 2004 brukt som argument for å bygge fellesmagasinet. Da det ble tatt i bruk i 2008 ble gjenstander fra våre eksterne lagre flyttet til fellesmagasinet av driftsansvarlige Stiftinga Sunnmøre Museum. Ingen avtale om flytting av gjenstander synes den gang å ha blitt inngått, noe vi dag opplever som en forsømmelse. Regionsmuseet har gjentatte ganger krevd at Aalesunds Museum som ikke-konsolidert museum må hente ut sine gjenstander, første gang 27. august 2020, i brev til styret. Senere er det kommet krav om betaling av magasinleie, og i desember 2021  meddelte VITI at det ville bli fakturert leie fra 1. januar 2022. Etter at Aalesunds Museum 9. september 2022 påpekte at det var merkelig forretningsdrift å sende melding om fakturering uten først å ha inngått en avtale om magasinleie, sa VITI seg villig til å legge frem et forslag til disposisjonsavtale. Denne ble mottatt 21. november.  Leie kr 197 500 pr år som indeksreguleres. Status ved nyttår var at styret ba om et møte med VITI for å forhandle om avtalen. Av ulike årsaker ble dette ikke avholdt i januar, og 21. februar meddelte styreleder Viti at som følge av – og respekt for – fylkets utviklingsprosess om musea på Sunnmøre, satte AaM dette møtet på vent inntil videre. Senere har Stein Storsul, leder for den i januar igangsatte utviklingsprosess for museumsarbeidet på Sunnmøre, bedt om et moratorium på ett år på alle konflikter som kan true kulturarven på Sunnmøre. Aalesunds Museum stiller seg uforstående til at VITI kan disponere et offentlig finansiert magasin som er bygget for å ivareta kulturarven på Sunnmøre kun for egen aktivitet, og også til at VITI kan kreve leie fra ikke-konsoliderte museer for et magasin som er driftsfinansiert av det offentlige. Dette er meddelt i brev til VITI. Det er også meddelt til fylkets kulturpolitikere.  Styret har tilskrevet Fylkeskulturdirektøren og Fylkeskommunedirektøren om Aalesunds Museums syn på saken. Begge har i svarbrev gitt sin støtte til VITI. Medlemmene av fylkets kulturutvalg er også informert om betalingskravet. Så langt har det ikke lykkes å få politikerne til å ta opp saken. Siden august 2021 har museet gjort en rekke henvendelser til VITI om å hente ut alle våre fotografier (22 000), hele arkivmaterialet og ca. 40 – 50 gjenstander. Fotografiene og arkivet trengs for å betjene publikum og drive egen forskning.. Gjenstandene skal komplettere minimalistiske utstillinger. Det har vært forgjeves. Intet er frigitt. VITI sluttet å svare på våre henvendelser. De svarte ikke  på brev av 28.2.22 og 9.4.22. Derfor vedtok styret å politianmelde VITI for tyveri. Like etter måtte museet tømme en bankboks fordi banken sa opp leieavtalen. Da styret fant at boksen var tom og at innholdet var hentet av VITI to år tidligere uten tilbakelevering,  ble det en politianmeldelse til. Begge anmeldelsene ble henlagt av politiet, men politiet oversendte bankbokssaken til konfliktrådet. Styreleder og styrets nestleder møtte der for å forsøke å få hentet ut innholdet av bankboksen (den såkalte «gullskatten» fra Finnmark). VITI nektet å levere ut både gullskatten og andre gjenstander. Det er styrets oppfatning at VITI ikke har juridisk rett til å holde på gjenstandene, og styret mener at det har utvist stor tålmodighet i denne saken. Betingelsen VITI har satt for utlevering er at Aalesunds Museum må levere en samlet plan for uthenting. Dette til tross for at VITI vet at bymuseet ikke har lagerplass til gjenstandene. De eksterne lagrene som bymuseet disponerte ble avsluttet ved overføring av gjenstander til fellesmagasinet. Status ved årsskiftet 2022/23: Ikke en eneste gjenstand er ført tilbake til Aalesunds Museum. Fiskerimuseet Som meddelt i forrige årsmelding drives dette ikke lenger av vårt museum, men av VITI. Da Aalesunds Museums leieavtale av Molovegen 10 gikk ut i 2017 etter en 20 års-periode gikk representanter for regionsmuseet i forhandlinger med Stiftelsen Kjell Holm og forhandlet frem en ny 10 års leieavtale for regionsmuseet. Det er all grunn til å tro at Holm-stiftelsen trodde at regionsmuseet som driftsansvarlig for Aalesunds Museum , opptrådte på vegne av bymuseet. Aalesunds Museum hadde ifølge avtale opsjon på videre leie, men kom aldri i forhandlingsposisjon. Styreprotokollen har ingen omtale om at denne saken ble behandlet i styret eller var kjent for styret. Styret mener at Fiskerimuseet er skapt av Aalesunds Museum, og at innholdet i museet slik det fremsto 1. mars 2021, den dagen VITI la ned sin drift av bymuseet, er Aalesunds Museums eiendom. Styret ser frem til å få tilbake Fiskerimuseet når leieavtalen skal reforhandles i 2027. Eiendommene I forrige årsmelding fastslo vi at der er et stort etterslep i vedlikeholdsarbeidet i alle bygninger. Dette året har vi gjort vesentlige utbedringer i Båthuset, men dessverre ikke i andre bygninger. På grunn av en hel rekke andre arbeidsoppgaver og mangel på lagerlokaler har prosessen med å flytte ut av AaM-lageret på Brunholmen blitt lagt på is. Ei heller har det blitt foretatt synfaring i andre eksterne AaM-lager (i Skutvika og kjelleren til Latinskolen) for å se hva som fortsatt befinner seg der. Disse tingene er det høyst viktig å få gjort noe med. Rasmus Rønnebergs gate 16 Veldig mye arbeid er gjort av bestyreren for å innrede arkiv/bibliotek/kontor på museet, ettersom vi overtok tomme kontorlokaler i mars 2021. I årsmeldingsperioden har i særlig grad fokus blitt rettet mot å fylle rommene i 2. etasje mot øst og sørøst. Her er innredet med en rekke hyller og arkivskap som museet har fått fra Ålesund kommune v/Arne Bjørn Sætre (vaktmesterseksjonen). Tre grønnmalte hylleseksjoner, opprinnelig fra Aalesunds folkebibliotek, er også montert der, mens én seksjon er satt i utstilling i 3. etasje. Ellers er andre gamle møbler fra museets samlinger tatt i bruk i arkiv/bibliotek/kontor. Det er ikke utført ytre vedlikehold på hovedbygningen i år. Flere vinduer bør etterses og taklukene krever også stort vedlikehold. Noe arbeid er utført for å få frem igjen hellegangen i hagen, men flere steder er den fortsatt overgrodd og usynlig. Friområdet utenom hagegjerdet mot øst og vest trenger beskjæring av skudd og ville vekster. Deler av hagegjerdet må males og viltvoksende eføy bør fjernes. 1. etasje: Utstillingen med gaver til museet ble oppdatert med gjenstander og oppgradert med tekster til disse objektene til åpningen av sommersesongen 4. juni 2022. 1. etasje: Utstillingen i rommet mot sørøst har vært veldig minimalistisk som følge av Musea på Sunnmøre (Vitis) drift av AaM. I løpet av sommeren 2022 ble utstillingen oppgradert med flere gjenstander, bl.a. fanen fra Aalesunds Haandverkerforening, et par stoler, et spillebord og en skulptur. Midt i rommet ble plassert et bord utskjært av sløydlærer Knut Knudsen, som ble gitt i gave til museet siste år. På bordet ble en utstilling av servise fra kafeer og foreninger i Ålesund satt opp under en glassmonter. 2. etasje: Utstillingen «Gjenreisning og jugendstil» ble oppgradert i løpet av sommeren 2022 med flere gjenstander, bl.a. et stort kart over Ålesund sentrum fra 1907, originale mur-ornamenter og smijernsrekkverk fra gjenreisningshus i Ålesund, samt møbler og andre objekter kommet som gaver. Veggene i utstillingsrommet ble malt i grågrønn farge til åpningen av sesongen 4. juni 2022. 3. etasje: Her er det gjort en del arbeid med å oppgradere og sette inn flere gjenstander/bilder for håndverksfag, kultur- og samfunnsliv i Ålesund i rommene hvor tannlegekontoret og fotoatelieret står utstilt. Dette arbeidet er ikke fullført. Løa Det er ikke utført vedlikehold i år bortsett fra at det er satt inn manglende glassrute i to av vinduene mot syd. Disse er også malt. Deler av vestveggen må skiftes snarest mulig. Butikkutstillingen er satt i stand av Malvin Dalhus og Per Hammerås. Styreleder har ryddet og skapt litt orden i magasinrommet i 1. etasje. I 2. etasje lagres flere vogner. Der trengs mer opprydding. Båthuset Her er det mye å glede seg over. Først og fremst for at det er lagt nytt bølgeblikktak av firma Brødrene Strømsheim AS. Råte pga. langvarig lekkasje gjorde det nødvendig å skifte noe treverk innendørs. Manglende vedlikehold av vinduer førte til utskifting av noen vinduer m/rammer. Deler av dette arbeidet gjenstår. Fasaden mot vest er malt. Dette arbeidet er finansiert gjennom bidrag fra følgende firmaer som det rettes en stor takk til: Alfred Nesset AS, Fiskerstrand Verft, Fjordlaks AS, Global Sales AS, Kulturminnefondet, Lerøy Havfisk AS, P.D. Stafseth AS, P. Juls. Sandvig AS, Polyform, AS Ramoen AS, Skipsteknisk AS, Sparebank1 Nordmøre, Sparebanken, Sparebanken Møre,  Sparebanken Vest, Stiftelsen Kjell Holm, Stiftelsen Aalesund Arbeiderforening, Sunnmørsposten, Tyrholm & Farstad AS, Volstad Maritime AS, Volstad Shipping AS, Waagan Holding AS, Ålesund Havn, Ålesund kommune. Rydding og vedlikeholdsarbeidet m.m. er utført av en gruppe frivillige som består av Børre Thorsen, Per Hammerås, Roger Grønvik, Odd Arne Brekke, Svein Erik Nilsen, Per Sindre Welle. Disse gikk med friskt mot i gang med å rydde båthuset som hadde stått avstengt i 20 år pga. lekkasjer og fordi det ble brukt som lagerlokale. Gammelt utstillingsutstyr m.m. er kastet og orden er skapt i lokalet. Båtene er rengjort og klargjort for utstilling. Børre Thorsen har laget en prosjektbeskrivelse for utstilling «Fiske og fangst» som ble presentert og godkjent i styremøtet i februar 2022. Den foran omtalte dugnadsgjengen har siden den tid arbeidet med denne utstillingen som man tar sikte på å åpne på Ålesunds 175 årsdag, 13. april i år. Grimmergata 7 Styret har vedtatt å selge huset, men beholde gatearealet vest og nord for huset. Takstmann Frode Mauren takserte eiendommen til kr. 4 500 000. Han ble også engasjert til å sende søknad om grensejustering mellom museets eiendommer Grimmergata 7 og Rasmus Rønnebergs gate 16. Denne justeringen gjøres av hensyn til en fremtidig adgang til parkeringskjeller ifølge vedtatt reguleringsplan. Og for at museet fortsatt skal eie parkeringsplassene langs vestveggen til Grimmergata 7. Med inntekt fra bare én leieboer har denne eiendommen vært en mangeårig underskuddspost i museets regnskap. En taklekkasje er tettet av leieboer Dagfinn Ullaland. Skifertaket er fra 1905 og bør skiftes. Vinduer (nye 1980) bør også skiftes, i hvert fall på vestveggen. Hagegjerdet mot vest er dårlig vedlikeholdt og har dårlig feste. Deler av det er sikret med tau. Et vesentlig oppryddingsarbeid er gjennomført i de lokaler som museet disponerer (kjeller og 1. etasje). Uteområdet Gresset i hage og parkområdet har i sommerhalvåret blitt slått ukentlig av Per Hammerås. Stor takk til ham for en tapper og slitsom jobb. Parkeringsarealet Parkeringsplassene, ca. 40 stk. er utleid til private og forretningsdrivende i nærheten.  Prisene ble justert fra 1. januar 2022 og videre indeksregulert fra 1. januar 2023. Museet har gjort avtale med firma Runar Ellefsen om brøyting. Inntekten fra parkeringen er skattepliktige og er uforutsigbare pga. utgiftene til brøyting. Renhold om våren og sandstrøing om vinteren er krevende, men det har gått tålelig bra hittil. Det var dårlig oppslutning om renholds-dugnaden i april. Eksterne lager Lageret i parkeringshuset på Brunholmen ble ved driftsovertakelsen omtalt som utflyttet og avsluttet, men det viste seg at der fortsatt ble oppbevart arkivalia, gjenstander, bøker, tidsskrift m.m. Torgeir Melsæter har gått gjennom dette og har hentet en del til Østre Korsahaug. Veldig mye står nedpakket tilbake og er klargjort for flytting til bedre lagerforhold.  Om det står noe igjen i lagrene i Skutvika og Latinskole-kjelleren gjenstår å se. Formidling Museet har holdt sommeråpent fra 4. juni i 86 dager i sommersesongen. Utover dette er det  adgang for besøk etter avtale. Mange skoleklasser fra videregående skole og ungdomsskolen har fått spesialomvisning om byens og distriktets krigshistorie. Medlemmer av venneforeningen stilte opp til noen vakter i juni. Museet har opprettet en hjemmeside, men har ikke kapasitet til å oppdatere den. På facebook legges ut nye bilder 1 – 2 ganger per uke. Museet har fått rause pengegaver til å lage utstillinger om Joachim Rønneberg og familien Steinfeld, men disse er ikke gjennomført fordi gjenstandene til Rønneberg-utstillingen nektes utlevert fra Borgundgavlen. Steinfeldt-utstillingen er utsatt for å utvikles i samband med Rønneberg-utstillingen. Spillefilmen om Ole Brude og Brudeegget ble vist i NRK TV i påsken og skapte stor interesse, noe som vi merket godt hos norske besøkende. Ole M. Ellefsen hadde en sentral fortellerrolle i filmen og var en  vesentlig årsak til ideen om filmen. Stor takk til ham for engasjementet og innsatsen. Frivillighet En gruppe på seks frivillige har hele året arbeidet med å omgjøre båthuset fra et overfylt lagerlokale til det utstillingslokale som det var bygd som. Rydding og rengjøring er over og reparasjoner av interiør er utført. Vedlikehold av båter og fiskeriredskaper. Gressklipping og renhold av uteområder er utført av frivillige. Alle administrative oppgaver  gjøres av frivillige. Noen dager er vaktholdet i åpningstiden ivaretatt av frivillige. En del ryddearbeid knyttet til lagring av gjenstander i løe, kjeller og Grimmergata 7 er også ivaretatt av frivillige. Hver fredag er det samlingstreff for frivilligheten i foredragssalen ved lunsjtid. De frivillige medarbeiderne er fra i år av inkludert  i museets forsikringsavtale. Økonomi Styret inngikk en avtale med Knut Strømsheim om en innsamlingsaksjon til fordel for takreparasjon av båthuset. Gaver kom inn fra næringslivet i byen, Også andre givere har bidratt til driften av museet: Odd Fellows humanitære fond, Ålesund (Losje Ragnvald Mørejarl og Rebekkalosjen), Ålesund kommune, Stiftelsen Kjell Holm, Stiftelsen Aalesunds Arbeiderforening. Gaver i form av gjenstander (tilvekst) Under regionsmuseets drift av museet de siste årene er ikke gaver / gjenstander ført inn i de fysiske tilvekstprotokollene slik praksis har vært siden starten, men bare registrert digitalt i Primus. Så lenge Viti holder tilbake disse opplysningene har vi ikke oversikt over gaver fra denne perioden. Inntil videre brukes et midlertidig tilvekstsystem for å registrere nye gjenstander. Det er også et mål etter hvert å få orden på de eldre gjenstandene i museets eie med oversikt hvor disse forskjellige objektene oppbevares. I årsmeldingsperioden 2022/23 har Aalesunds Museum mottatt følgende gjenstander i form av gaver, som forskriftmessig innført i tilvekstprotokollsystemet: Fotografier og slektstavler fra familien Nørve, Borgundvegen 217                                            Rolf Haugen Konsuluniform (jakke, bukse, hatt) for konsul Paul F. Wisness                Inger Anne og Arve Fiskerstrand Skomakerlest                                                                                                                                            Per Sindre Welle Pressverktøy for blikkenslager                                                                                                              Per Hammerås Plakett med avbildning av Ålesunds byvåpen                                                                              Per Sindre Welle Fotografi av Ålesund kirke og kart over Romsdals amt                                                                Elling Knudsen Lampeskjerm, ca. 1910, antatt i jugendstil                                                                                            Astrid Dalen Håndskrevet bok med tekster av Johannes M. Knudtzon                                           Reidun Vigestad Berge Bok: «Under brevduens vinger. Aalesund Filatelistklubb 75 år»               Aalesund Filatelistklubb v/Arve Hoel Varmtvannsbeholder for tannlege, antatt fra ca. 1910                                                              Runar Aamelfot    Stoler, to stk., antatt jugendstil ca. 1915                                      Herøy Kystmuseum v/Eileen Gjerde Bord med skuff, hylle og rygg/innramming, jugendstil                           Herøy Kystmuseum v/Eileen Gjerde Vase (keramikk, majolika), laget av Andr. Ollestad  Herøy Kystmuseum v/Eileen Gjerde Lysestake, trolig i messing, muligvis jugendstil        Herøy Kystmuseum v/Eileen Gjerde Karaffel, i glass med tut og hank i metall, trolig jugendstil                 Herøy Kystmuseum v/Eileen Gjerde Parafinlampe, jugendstil (C. F. Kindermann & Co., Berlin)                 Herøy Kystmuseum v/Eileen Gjerde Lampebord med to hyller, støpejern, jugendstil, antatt ca. 1900                    Herøy Kystmuseum v/Eileen Gjerde Taklampe i messing, jugendstil, antatt fra ca. 1910                               Herøy Kystmuseum v/Eileen Gjerde Bilde av båten SS «Onward Ho», innrammet                                                                          Sverre Valderhaug Bilde av Severine, Hans og Oskar Ruud                                                                                       Sverre Valderhaug Arkivmateriale, fotografier, dåpskjole m.m. fra Oskar Ruud                                             Sverre Valderhaug Trillebår, trolig brukt til å transportere klippfisk m.m.                                                                Aage Folkestad Lysekrone i metall med glasskupler, fra Rønnebergs hus i Korsen                                            Bendik Alnes Skrivebord med utskjæringer, laget av sløydlærer K. Knudsen                                                Elling Knudsen Fane for Ålesund Håndverker Sangforening                                                  Aalesunds Haandverkerforening Fane/banner for Aalesunds Haandverkerforening fra 1906                     Aalesunds Haandverkerforening Portrettfotografier av formenn m.m. i Aales. Haandv.forening              Aalesunds Haandverkerforening Portrettfotografier av medl. i Aales. Haandv. Kvinneforening                Aalesunds Haandverkerforening Stoler, 10 stk. i jugendstil, antatt laget ca. 1915                                          Aalesunds Haandverkerforening Fotoapparater, 4. stk. og portrettbilder                                                                           Gerhard Hansen, Molde Bord med dreide bein, antatt fra ca. 1910                                                      Aalesunds Haandverkerforening Stenger med kors på toppen, svartfargede med svart tøy                       Aalesunds Haandverkerforening Stol og sofa i gedigen utforming, fra firma A.M. Liaaen                                                           Familien Bjørlo Smijernsrekkverk fra Parkgata 2                                                                                                      Torgeir Melsæter Relieff som forestiller sløydlærer Knut Emil Knudsen                                                                 Elling Knudsen Skolepult antatt fra ca. 1930                                                                                                               Arne Bjørn Sætre Pins, 41 stk. montert på en tavle                                                                                                       Svein Erik Nilsen Aalesunds Handels- og Søfartstidende, 1857, innrammet kopi                                 Ingebrigt Holst-Dyrnes Fotografier med ålesundsmotiver, 5. stk.                                                                          Ingebrigt Holst-Dyrnes Talerstol, antatt fra ca. 1940-tallet                                                                    Aalesunds Haandverkerforening Bokhyller, grønnmalte, fra Aalesunds folkebibliotek                                                      Peter Lauritz Larsen Maleri med statuen av Rollon som motiv                                                      Aalesunds  Haandverkerforening Hilsning fra Aalesunds Arbeiderforening til Haandv.foren. 75 år           Aalesunds Haandverkerforening Bilde med 24 portretter av medlemmer i Haandv. Kvinneforen.           Aalesunds Haandverkerforening Hilsning fra Aalesunds Handelsforening til Haandv.foren. 75 år            Aalesunds Haandverkerforening Hilsning fra Haandv.foren. Aldershj. til Haandv.foren. Kv.foren.           Aalesunds Haandverkerforening Hilsning fra Haandv.foren. til Haandv. Kvinneforening                             Aalesunds Haandverkerforening Hilsning fra Håndv. Sangforening til Aales. Haandv.foren. 90 år            Aalesunds Haandverkerforening Hilsning fra Haandv.foren. Aldershj. til Haandv. Kvinneforening           Aalesunds Haandverkerforening Datamaskin fra 1980-tallet                                                                                                                     Ole M. Ellefsen Hilsning til Aalesunds Bakermestres forening                                              Aalesunds Haandverkerforening Fotografi i ramme                                                                                                    Aalesunds Haandverkerforening Hilsning til Aales. Haandv.forenings 100 års jubileum                               Aalesunds Haandverkerforening Diplom/hederstegn tildelt Ålesund Håndv. Sangforening                        Aalesunds Haandverkerforening Diplom/hederstegn tildelt Haandv. Kvinneforening                                   Aalesunds Haandverkerforening Regnskapsbok for firma P. Juls. Sandvig, skadet av bybrannen                                               Grete Sandvig Kasse i treverk med metallbeslag for baker John Walderhaug               Aalesunds Haandverkerforening Takrosetter, 2 stk., med blomstermotiver, sannsynlig jugendstil           Aalesunds Haandverkerforening Murornamenter sannsynligvis fra Parkgata 2                                                                            Torgeir Melsæter Lysestaker, 2 stk., sølvfargede med plass til to lys i hver stake               Aalesunds Haandverkerforening Askebegre, 3 stk., to i metall og ett i glass                                                      Aalesunds Haandverkerforening Vimpelstang (bord-flaggstang) med sokkel                                                   Aalesunds Haandverkerforening Gong, sølvfarget med svart sokkel samt svart kølle                                    Aalesunds Haandverkerforening Tinnfat med ornamentert kant og inskripsjon i fatet                                 Aalesunds Haandverkerforening Klubber, 2 stk., av treverk med metallbeslag                                              Aalesunds Haandverkerforening Pokaler, 5 stk., med inskripsjoner                                                                     Aalesunds Haandverkerforening Vaser, 2 stk., i henholdsvis sølv og tinn, med inskripsjoner                     Aalesunds Haandverkerforening Krus i tinn, gedigent utformet med dobbel hank og inskripsjon            Aalesunds Haandverkerforening Bestikk (kniver, gafler, skjeer, i alt 21 objekter) fra Aal.Haandv.f.          Aalesunds Haandverkerforening Servise (kopper, asjetter, skåler, m.m.) fra Aal. Haandv.forening          Aalesunds Haandverkerforening Skilt i metall med navnet Aalesunds Haandverkerforening m.m.           Aalesunds Haandverkerforening Ordensmedaljer, merker, kjeder m.m. fra Aal. Haandv.foren.               Aalesunds Haandverkerforening Stav/stokk (ordensstav?/tamburstokk?) og seremonisverd                    Aalesunds Haandverkerforening Protokoller, arkivmateriale (i store mengder) fra Aa. Haandv.for.         Aalesunds Haandverkerforening Bok: «Steinvågvegen 5» utarb. av Leif Arne Hovde                                                                     Leif Arne Hovde Støvsuger (Siemens protos junior) fra 1930-åra                                                         Arne Ibenhard Edvardsen Tidsskrift for Sunnmøre Historiske Lag 1920-22                                                                             Elling Knudsen Hyllereoler og arkivskap fra Ålesund kommune                             Ålesund kommune v/Arne Bjørn Sætre Bok: «Ålesund Baker- og Konditormesterlaug» (1972)                                                          Kåre Walderhaug

bottom of page