top of page

Årsmelding for 2023

Stiftelsen Aalesunds Museum – Årsrapport 2023 Etter årsmøtet i museets foredragssal 21. mars 2023 har stiftelsens styre bestått av: Kjell Skorgevik (styreleder, gjenvalgt) Ole M. Ellefsen (nestleder, gjenvalgt) Grete Sandvig (gjenvalgt) Cathrine Drevik Ekrem (ny) Bjørg Stafseth Kristiansen (ikke på valg) Kirsti Dale (kommunal representant) Varamedlemmer: 1.Nils Grytten 2.Ole Grebstad 3.Børre Thorsen Anders Lindbeck (kommunal representant) Kasserer Einar Myrstad og venneforeningens styreleder Erik Frøland er invitert til å delta på styre-møtene. Begge har som regel deltatt. Bestyrer Torgeir Melsæter sluttet i sin 20%-stilling 18. juni 2023. Styret vil takke for den innsatsen han har lagt ned for museet. Resepsjonstjeneste Sara Fagermo Ulla fra 1. juli til 15. august. Vanja Brudevold fra 16. august til 27. september Administrasjon Styreleder har tatt seg av den daglige administrasjonen av museet gjennom post, e-post og tele-fon. Einar Myrstad har også i år vært museets kasserer, hans 58. år i sammenheng. Vi takker ham for nøyaktig gjennomført arbeid. Jan Olav Flatmark har tatt seg av alt som gjelder våpen og krigshistorie. Børre Kenneth Thorsen har ledet arbeidet med og i båthuset. Besøkende Det er i 2023 solgt billetter til 1906 voksne og 272 barn. I tillegg har museet blitt besøkt av en rekke skoleklasser og flere innvandrergrupper som har fått omvisning. Mange hundre har deltatt på våre arrangement knyttet til byen 175-årsjubileum og museets 120-årsjubileum Vi har grunn til å tro at i løpet av ett år besøker tusener av mennesker museets eien-dom i turistgrupper for å beskue redningsbåten «Brudeegget», og at ytterligere tusener av perso-ner også innfinner seg årlig på Østre Korsehaug. Styrets arbeid Styret har hatt seks møter og har behandlet 51 saker. Av disse nevnes: ·Krav fra HUS AS om erstatning ang. bilskade i Korsegata 4. (saken avvist av forsikringssel-skapet) ·Rapport fra Forsvaret etter utlånskontroll. (Alt funnet i orden) ·Fornyelse av kontrakten med Forsvarets museer om lån av 25 museumsgjenstander og historisk materiale. (Kontrakten opphører uten oppsigelse 30.03.2028.) ·Henvendelse om Lorentzen-samlingen fra familien Lorentzen-Styr. (Krav om komplett ut-stilling) ·Utstillingen «Ro – ro til fiskeskjær» i Båthuset ·Utstilling til minne om familien Steinfeld. (Ikke gjennomført i 2023. Videre arbeid i 2024.) ·Utstilling til minne om Joachim Holmboe Rønneberg. (Ikke gjennomført pga. manglende gjenstander. Videre arbeid i 2024.) ·Fylkets utviklingsseminarer v/ Stein Storsul og rapporter fra disse ·Instruks for bestyrer ·17. mai-arrangement ·Utgivelse av skrift om Perry Opsahl. ·Utflytting fra og rydding av Grimmergata 7 ·Kjøp av lagerlokale i Kipervikgata 23 ·Drift av utleide parkeringsplasser ·Kulturarrangementer i forbindelse med Ålesunds bys 175-årsjubileum ·Fuktskader på utstillingsgjenstander i kjelleren. Museumsmeglinga på Sunnmøre 2023 Møre og Romsdal fylkesting behandler museumsutviklinga på Sunnmøre den 12.12.2020 og anså at konsolideringa i 2020 og 2021 «ikkje var samlande nok». Fylkestinget ønsket derfor å «finne ei løysing for regionmuseet på Sunnmøre som også sikrar grunnlaget for eit lokalt engasjement og eigarskap.» Fylkeskommunen engasjerte konsulentene Stein Storsul / Rolf Akselsen til å gjennomføre prosessen som var lagt opp som et dialogprosjekt. Fra februar til oktober ble det holdt fire fellesseminar og flere møter med de tre grupperingene i prosessen: regionsmuseet Viti, kommunene på Sunnmøre og de seks såkalte «utenformusea». Dialogen førte ikke til noen enighet om et samlet museumsvesen på Sunnmøre innenfor dagens stiftelsesmodell. Strids-spørsmålet var uenighet om eiendomsoverdragelse (fusjon). Da prosessen ble avsluttet var «utenformusea» og kommunegruppa enig i å finne en løsning ved å omgjøre regionsmuseet fra en stiftelse til et aksjeselskap. Viti ønsket å beholde stiftel-sesmodellen. I sin sluttrapport av 17. oktober 2023 fra meglerne til Fylkeskommunen oppsummeres det slik: To alternative løsningsspor. «Utav denne prosessen med dialog om museumsløsning på Sunnmøre, gjenstår to spor for løsning, de er antagelig alternative: 1.Kulturpolitisk gjennomføring. Løsning av museumsutfordringene skal ivaretas av kul-turpolitiske myndigheter gjennom et nytt museumsselskap med lokalt og regionalt eierskap – aksjeselskap. 2.Stiftelsen Viti. Løsningen av museumsutfordringene på Sunnmøre skal ivaretas av Viti museum innenfor Vitis fremlagte strategi for utvikling av det regionale, konsoliderte museet Viti.» Rapporten ble deretter behandlet i fylkets kulturutvalg. Kulturdirektøren så bort fra disse to alternativene og forslo en tredje vei, at de tre partene i dialogprosessen skulle videreføre dialogen med sikte på en avklaring innen utgangen av 2025. Dette forslag ble nedstemt i fylkets kulturutvalg. Hovedsaken i det som ble vedtatt var å anbefale for fylkestinget å utrede en sak om oppret-ting av aksjeselskap i samband med en (re)konsolidering av musa på Sunnmøre. Vedtaket peker også på at Viti årlig mottar det offentlige driftstilskuddet som er basert på ei konsoli-dering av alle musea på Sunnmøre og at «utenformusea» derfor står overfor økonomiske utfordringer. Dette forslaget ble også vedtatt i fylkesutvalget i november og i fylkestinget i desember, med et tillegg om at fylkestinget i mars 2024 skal ta omsyn til de økonomiske utfordringene «utenformusea» står overfor. Frivillighet Museet har vært drevet på dugnad. En spesiell takk går til en dugnadsgjeng bestående av Odd Ar-ne Brekke, Roger Grønvik, Per Hammerås, Svein Erik Nilsen og Børre Thorsen. Disse har stått bak fornyelsen i båthuset, både den nye utstillingen og div. vedlikeholdsarbeid. Utflyttingen fra Grim-mergata 7 og flyttingen til nye lokaler i Kipervikgata 23 ble gjennomført med stor innsats fra de samme. Kort sagt så har de båret mange av museets byrder gjennom dette året. En applaus for disse! Bokutgivelse: For første gang siden 2008 har museet kunne utgi et nytt skrift, nr. 32 i rekken. Boken «Perry Kaspar Opsahl – På liv og død i fred og krig» er skrevet av Børre Kenneth Thoresen. De ble godt presentert i oktober og solgte godt før jul. Arrangement I anledning Ålesund bys 175-årsjubileum og museets 120-årsjubileum ble det satt ned en komite for å planlegge en markering av jubileene. Komiteen besto av Børre K. Thorsen (leder), Knut Maas-eide, Kristin Skarbøvik, Lars Johan Huse (sekretær) og Kjell Skorgevik. Arbeidet resulterte i følgen-de arrangement. 31. januar: Seilskutekveld v/ Knut Maaseide 23. februar: Kaféene i Ålesund v/ Malvin Dalhus 9. mars: Foredrag av Knut Maaseide: Om Aalesunds utenrikshandel på 1800-tallet 23. mars: Da shadowsmusikken kom til byen, v/ Harald Sørgaard Djupvik: 20. april: Om Ålesunds utenrikshandel og sjøfart i 1850 – 1900, v/ Knut Maaseide: 8. mai: Da FREDEN kom til Ålesund, v/ Jan Olav Flatmark: 14. sept.:Boklansering: Lille Liverpool. Da shadowsmusikken kom til Ålesund 17. sept.: Historien om «Bergholm» v/ Asgeir Ueland 19. oktober:Byen, alltid byen. Grytten-aften v/ Harald Grytten og Knut Maaseide 31. oktober:Bokpresentasjon ved Børre Kenneth Thorsen: Perry Kaspar Opsahl * 15. april: Åpning av ny utstilling i Båthuset 25/26. nov.:Boksalg i foredragssalen Høringsuttalelser Museet er høringsinstans for Ålesund kommune i forbindelse med søknader om ombygginger og fasadeendringer av eiendommer innen Sentrumsplanens virkeområde. Det er blitt utarbeidet utta-lelser til de sakene som er mottatt. Høringsretten gjelder også Sørsideplanen, men om denne er ingen forespørsler mottatt i år. Styrets leder og nestleder har utarbeidd kommentarer på vegne av styret. Samarbeidende organer Stiftinga Museum Nordvest Stiftinga består av Fyrmuseet i Dalsfjorden, Godøy kystmuseum. Herøy kystmuseum, Volda bygde-tun, Ytste Skotet og Aalesunds Museum. Den formelle stiftinga av denne stiftinga har vært utsatt pga. det fylkesinitierte arbeid om museumsutviklinga på Sunnmøre. Stiftinga har opptrådd på veg-ne av «utenformusea» i dette arbeidet. Styrelederen har deltatt på fire seminarer og en rekke møter med meglerne og med kommune- og fylkespolitikere Bilfergen AS Rolf Juliebø representerer Aalesunds Museum i selskapets styre. Ole M. Ellefsen representerte museet på årsmøtet. Atlanterhavsparken Børre Kenneth Thorsen representerte museet på Rådsmøtet. EIENDOMMENE: Museet har avtale med Securitas om vakthold. Sikkerhetskontroll av brannvarslingsanlegg er utført av Siemens Rasmus Rønnebergs gate 16 Det er montert ny varmepumpe i hovedbygningen og nye overvåkningskamera på eiendommen. Knuste takstein på østsiden som forårsaket lekkasje, er skiftet. Det er ellers ikke utført indre eller ytre vedlikehold i hovedbygningen i år. Det er påkrevd å gjøre noe med takluker og vinduer. Det er høy fuktighet i kjelleren og soppdannelse er synlig på en del tekstiler i krigsavdelingen. De første tiltak for å bøte på dette er blitt gjort. Løa Intet vedlikehold bortsett fra utskifting av glassruter etter hærverk. Utskifting av deler av vestveg-gen er høyst påkrevd, maling av hele bygningen likeså. Det er behov for «loftsrydding» i 2. etasje. Båthuset I år er taket (80 %) skiftet takket være tilskudd fra Kulturminnefondet og det lokale næringslivet. Vinduene m/rammer over inngangspartiet er skiftet. Vindu mot nord er bestilt. Ei dugnadsgruppe fortsatte også i år med opprydding og forberedning av ei utstilling av gamle båter og en presenta-sjon av yrker som fulgte av fiskeriene. Utstillingen ble åpnet 15. april. Foredragssalen Punkterte vinduer bør skiftes. Friskluftanlegget kan ikke brukes pga. støy. Utleieavtalen med Ålesund Rotary Øst, som museet overtok etter Viti i 2021 (onsdager kl.18.00), ble avsluttet 1. august. Salen har vært utleid flere ganger til ulike organisasjoner. Hver fredag kl. 11.30 har medlemmer av venneforeningen vært samlet til kaffe. Der er plass til flere. Grimmergata 7 Eiendommen ble solgt for kr. fem mill. i mars 2023 til Brødrene Jangaard AS. Museet fikk fri leie høsten 2023. Før utflytting 31. oktober ble demontering av hyller, pakking av bøker og bilder utført av den foran omtalte dugnadsgjengen. Tilsvarende montering og utpakking ble foretatt av samme gruppe. Selve flyttingen skjedde siste uke i oktober med innleid hjelp. Det er søkt om en grensejustering mellom Grimmergata 7 og Rasmus Rønnebergs gate 16, slik at museet beholder gatearealet og seks parkeringsplasser vest for huset. Denne justeringen gjøres av hensyn til en fremtidig adgang til bygning med parkeringskjeller (jfr. vedtatt reguleringsplan). Kipervikgata 23 15. september kjøpte museet en seksjon (nr. 1) i huset som i 1916 ble bygd som aldersbolig for Aalesunds Håndverkerforening. Seksjonen består av et møtelokale (65 kvm) i 1. etasje og to kjel-lerlokaler (40 + 12 kvm). I lokalene lagres følgende: ·Restopplaget av Ole M. Ellefsens «Uræd» (norsk og engelsk utgave) ·Restopplaget av Jon Strømsheims «Motstandsarbeid» ·Restopplaget av Odd Vollans «Den tause motstand» ·Restopplaget av noen skrift i museets skriftserie ·Krigshistorisk arkiv og boksamling ·Deler av museets lokalhistoriske boksamling. ·Innrammede foto fra tidligere utstillinger ved museet Museets gjenstandssamlinger Museets gjenstander er i hovedsak ikke i utstilling, men er lagret på ulike steder. De fordeler ser grovt sett slik: Hovedbygningen: Ca. 1450 gjenstander i utstilling og ca. 500 er lagret. Mye arkivalia. Løa: Ca. 500 gjenstander (lager). Båthuset: Ca. 450 gjenstander i utstilling. Fellesmagasinet (stedsansvarlig: Viti): 700 arkeologiske gjenstander og ca. 13 000 øvrige gjenstander, en stor del av museets arkiv (dokumenter m.m.), ca. 60 hyllemeter med bøker. I tillegg har fellesmagasinet museets fo-toarkiv (ca. 22 000 bilder). Fotomagasinet (stedsansvarlig: IKA): Museets samling av fotografiske glassplater. Over 100 000) forvaltes og betjenes i det dagli-ge av Interkommunalt arkiv i Kirkegata 10. Fiskerimuseet: Et ukjent antall gjenstander som forvaltes av VITI Eksternt lager i parkeringshuset på Brunholmen: Arkivalia og ca. 200 gjenstander. * Denne grove oversikten viser at godt under 15 % av museets gjenstander blir gjort kjent for publi-kum gjennom utstillinger. Slik situasjonen er for tiden kan vi heller ikke betjene publikum med bil-der fordi vi ikke har adgang til disse. Parkeringsarealet Dette omfatter 40 utleieplasser og blir administrert av museets kasserer Einar Myrstad. Arealet ble gjenstand for rydding i april ved medlemsdugnad. Styret har innhentet et tilbud fra Ålesund Parke-ring AS om å overta administrasjonen av utleien, men valgte å ikke benytte seg av tilbudet. Spare-banken Møre som leier ¾ av utleieplassene tar ansvar for brøyting fra første snøfall av i november 2023. Gangvei, hage og parkområde Arealet ble ryddet på dugnad i april. Plenklipping er foretatt ved innleid hjelp. I hagen er en del av den overgrodde hellegangen rensket, men mye arbeid står fortsatt igjen. Museets areal utenfor hagegjerdet mot Korsegata 4 og Keiser Wilhelms gate 26/28 har ikke hatt nevneverdig tilsyn på mange år og trenger absolutt en ryddeprosess. Økonomi Museet har ikke mottatt midler fra fylke og stat i 2023. Fra Ålesund kommune er mottatt kr 143 000. Fra Stiftinga Aalesund Arbeiderforening er mottatt kr 100 000 til vedlikehold og utstilling i båthuset. Tidligere tilskudd fra Forsvarsdepartementet (til Joakim Rønneberg-utstilling) og Stiftelsen Odd Fellow (til familien Steinfeld-utstilling) er ikke anvendt fordi regionsmuseet Viti ikke vil overlate til oss gjenstander som ligger i fellesmagasinet på Sunnmøre Museum. Også i år har vi bedt om å få hente disse, men er blitt avvist. Arbeidet fortsetter i 2024. Gaver mars 2023 - mars 2024 To bløtkakefat på stett fra mellomkrigstiden, med tekst Inger og Malvin Dalhus «J. Kjersem konditori» (a) og «L. Ehlers konditori», Aalesund (b) Fotografier fra Aalesund fra før brannen i 1904Else Marie Dahl, Sta-bekk Fotografier ang. Jens Grytten ASIngebrigt Holst Dyrnes Bok: «Margarets historie» (2019)Sverre Anders Farstad Syv fotografier fra kongebesøk i ÅlesundElse Rieber Nerbøvik: Plakat på treplate med tysk og norsk tekst, Terje Skogeng angivelig fra Tueneset, 1940 – 45 Div. dokumenter som har tilhørt offiseren Andreas LerheimJan Inge Sandvik Bilder/negativer fra Aslaug og Nils KorsnesGro Nilsdatter Røsth Diverse fiskerigjenstander Otto Stornes, Vigra «Aalesund Historielag, Femårsberetning 2014 – 2019»Torgeir Melsæter To malte portretter av Gottfried Gjørtz og Karen Gjørtz, fra ca. 1950 Jon Ketil Giørtz Souvenirskål med tekst «Gange-Rolv statuen i Aalesund» Per Arne Grebstad, Sykkylven 31 fotokopier fra Ålesund 1906 -1918 med motiv fra Aalesund garde Ørnulf Gamlem, Fredrikstad En sildetønne Grethe Sandvig Bok: «Fedre og sønner»Dag Steinfeld, Bergen Bok: «Lille Liverpool» Harald Sørgaard Djupvik, Bok: «Tafjord 100 år», av Silje Een de Amori (2017)Knut Arve Tafjord, Dokumenter (kopier) ang. Gunnerside– operasjonen Kjell Aarsæther m/familie

bottom of page