top of page

Historikk Som fylkets eldste museum har Aalesunds Museum en lang historie. Museets tradisjonsrike logo viser to årstall: 1866 og 1903. Førstnevnte henviser til året da Handelsforeningen etter forslag fra konsul Fredrik Hanssen (han som bygde Holm-bua på Molja) nedsatte en komite til å arbeide for opprettelsen av et fiskerimuseum. Og i august 1866 ble Aalesunds Nye Fiskerimuseum opprettet med utstilling av modeller av sunnmørske båter og fiskeredskaper. Samlingen eksisterte noen tiår. Omkring århundreskiftet kom det nye initiativ for en museumsdannelse, og i begynnelsen av 1903 kunne en nedsatt komite innkalle til en konstituerende generalforsamling i Aalesunds Museum. 128 private bidragsytere som tegnet seg for et årlig beløp på kr 5.00 ble innkalt. Museet hadde ved starten mottatt en del gjenstander, både kunst og utstoppede fugler, og styret åpnet for publikum 28. desember (4. juledag) 1903 i tre værelser i Arbeiderforeningens første etasje. Noen uker senere, 23. januar 1904, gikk alt tapt i den store bybrannen, En ny utstilling etter brannen ble åpnet i 1908 i Rønnebergs postgård i krysset Notenesgata / Korsegata. Utstillingen besto av gjenstander fra hele Sunnmøre. I de nærmeste årene sendte museet ut en representant på bygdene som kjøpte gjenstander av kulturell verdi. F.eks. kjøpte museet i 1911 en sunnmørsåttring, og i 1912 gikk museet til innkjøp av «Mjelva-samlingen», 450 gjenstander, av Arne Mjelva på Åndalsnes. Lokaler hadde man i denne tiden i bokhandler Aarflots lokale, men økt husleie og mangel på annet lokale gjorde at man pakket ned museet i kasser i oktober 1919  for en periode på tre år. Da fikk museet leie fem rom i «Nybygget» på Latinskolen. I 1927 døde ålesunderen Peder Elibert Tonning i Santander og etterlot halvparten av sin formue, kr 170 000 (tilsvarende 6,5 mill. i 2021) til museet som opprettet Peder Elibert Tonnings legat til Aalesunds Museum. Med frisk kapital i ryggen kunne museet i 1930 gå til anskaffelse av kjøpmann Rasmus Rønnebergs hus på Østre Korsehaug og med firmaet Rønneberg & Sønner om kjøp av de omliggende tomter nord for Rasmus Rønnebergs gate. Etter noen endringer ved byarkitekt Øivind Grimnes og flytting fra Latinskolen kunne utstillingene presenteres 25. april 1931. Høsten 1933 ble det på museets eiendom reist et provisorisk båthus av bølgeblikk for museets gamle sunnmørsbåter. Under krigen ble en del av museets samlinger lagret utenbys. I fredsoptimismen i 1945 ble Ålesund Museums Akademi stiftet. Gjennom forskning og foredrag skulle foreningen «vekke sansen for og fremme vitenskapelig forskning, særlig den naturvitenskapelige forskning, som kan gi støtte til næringslivet i Ålesund og på Sunnmøre.» Foreningen ble lagt ned på 1970-tallet og overdro en større vitenskapelig boksamling til Aalesunds Museum. Ole Brudes livbåt «Uræd» har vært et sentralt utstillingsobjekt på museet det meste av etterkrigstiden. I nyrestaurert tilstand kunne det krysse Valderhaugfjorden under Cutty Sark-festivalen i 2001. Museet, som inntil 1971 hadde vært privatfinansiert, kom nå med i den offentlige tilskuddsordninga for museumsvesenet og fikk tidlig på 1970-tallet sine første tilsatte i full stilling. På denne tiden kjøpte museet eiendommen Grimmergata 7. Første etasje brukes til museumsformål. I 1992 vedtok Møre og Romsdal fylke å opprette et fylkesfotoarkiv og at Aalesunds Museum skulle være vertskap for dette. På 2000-tallet ble dette flyttet til Interkommunalt Arkiv  Møre og Romsdal (IKAMR). Samme år ble museet høringsinstans i bygnings- og reguleringssaker angående fasadeendringer i Ålesund sentrum. I 1997 fikk museet en ny avdeling – Fiskerimuseet -  fordi det ble anledning å leie Molovegen 10 (Holmbua). Museet hadde da i mange år arbeidet med å sikre sjøbuas eksistens for fremtiden. Så vel tilskudd som tilfang til utstillingene kom inn gjennom et godt samarbeid med lokale aktører innen fiskerinæringa. 8. mai 1998 – ved byens 150-årsjubileum åpnet museet en krigshistorisk avdeling med støtte fra departement og Hjemmefrontmuseet. Som et resultat av sentrale myndigheters museumspolitikk – og fylkeskommunal påvirkning –  ble Aalesunds Museum i 2007 omgjort fra en medlemsbasert forening til en stiftelse. Formålet var å konsolidere og tilpasse museet til et fellesskap i det som senere ble kalt Stiftinga Musea på Sunnmøre. Stiftinga Musa på Sunnmøre sa opp avtalen med Aalesunds Museum i 2019. Museet har etter dette valgt å ikke fusjonere med andre, og drives nå følgelig av frivilligheten utenfor den offentlige finansieringsordningen.

bottom of page