top of page

 

 

 

 

 

30.06.2004;  06.06.2007;  29.08.2007;  21.11.2997;  22.5.2012;  24.03.2022

 

Org.nr.. 990 400 474

 

Navn, formål, organisasjonsform og forretningskontor

 

§ 1.        Navn og type organisasjon

 

                Navnet til stiftelsen er: Aalesunds Museum

 

Aalesunds Museum er en selvstendig kulturhistorisk institusjon som skal vektlegge innsamling, bevaring og utstillinger.

 

Aalesund Museum er en privat stiftelse og et bymuseum. Hovedtemaene for museet er Ålesund bys historie, fiskerihistorie, krigshistorie og fotohistorie.

 

§ 2.        Formål, oppgave og omfang

Museet skal være til begeistring og inspirasjon.

Museet skal kartlegge, samle inn, dokumentere, ta vare på og gjøre faglige undersøkelser av historisk materiale.

Museet skal formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner og kulturhistorie.

Formidling til barn og unge skal vektlegges.

Museet skal samarbeide med andre som driver kulturell virksomhet etter norske og internasjonale retningslinjer.

Museet skal ha helårsdrift.

Aalesunds Museum eier og forvalter egne samlinger, fond, bygninger og eiendommer.

De museumsfaglige oppgavene skal utføres i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.

§ 3.        Grunnkapitalen

                Stiftelsens grunnkapital er kr 200.000,-

§ 4.        Organ for stiftelsen

                Aalesunds Museum er organisert som en privat stiftelse.

                Stiftelsen skal ha et styre og styret er høyeste organ for stiftelsen.

                Styret forvalter museets egenkapital, fond, samlinger, bygninger og eiendommer.

Stiftelsen skal ha et årsmøte som har oppgaver i henhold til § 10.

Stiftelsen skal ha en daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

 

§ 5.        Lokalisering av forretningskontor

Stiftelsen Aalesunds Museum har sitt forretningskontor i Rasmus Rønnebergs gate 16, 6002 Ålesund.

 

  2.  Styret 

         § 6.        Styrets sammensetning

 

         Styret skal ha 6 medlemmer inkludert styreleder og nestleder.

 

         Styrets sammensetning er slik:

 • 5 medlemmer valgt av årsmøtet

 • Ett styremedlem oppnevnes av Ålesund kommune

 • Styreleder velges særskilt av årsmøtet

 • 3 varamedlemmer velges av årsmøtet i prioritert rekkefølge

 

Styremedlemmene velges for 2 år. 50 % av styret er på valg hvert andre år.

Styret velger nestleder innen sin midte med funksjonstid på to år.

Medlemmer i styret kan gjenvelges i 2 etterfølgende valgperioder (totalt 6 år sammenhengende).

Daglig leder ved museet skal være sekretær for styret Han/hun har møteplikt i styret med tale og forslagsrett. Styret kan i enkeltsaker frita vedkommende for møteplikten.

 

          § 7.        Styrets oppgaver

 

Styret skal lede stiftelsens virksomhet og er ansvarlig for at stiftelsen blir forvaltet i samsvar med formålet.

 

Det vil si:

Styret skal fremlegge saker som skal behandles av årsmøtet med unntak av valg.

Styret skal utarbeide budsjett og årsprogram for museet.

Styret forvalter museets egne midler, fonds og samlinger.

Styret innkaller til årsmøte i stiftelsen.

 

Stiftelsen er bundet (tegnet) av underskriften til styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

 

Det ligger til styret å utnevne personer som skal representere stiftelsen i andre organer.

 

Styret kan inngå avtaler om forpliktende samarbeid med andre kulturinstitusjoner, herunder driftsmessige forhold, så lenge det er innenfor formålsparagrafen (§ 2) og ikke ellers strider mot stiftelsens vedtekter.

 

          § 8.        Styret sine møter

 

Styreleder kaller inn til styremøte med minst syv dagers frist.

Varamedlemmer har møte og talerett til styremøtene.

Styremøtet ledes av styreleder.

Styret kan gjøre vedtak når minst 4 medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Møteprotokoll skal skrives og underskrives.

 

 

   3.  Årsmøtet

          § 9.        Årsmøtets sammensetning

 

                Årsmøtet består av «Aalesunds Museums venner».

                Vennelaget har egne vedtekter og medlemskontingent.

 

          § 10.      Årsmøtets oppgaver

 

Stiftelsen skal holde årsmøte før 1. april hvert år etter innkalling fra venneforeningens styre, minst 14 dager før årsmøtet

 

Ved starten av møtet velges ordstyrer og referent, samt to til å underskrive protokoll for årsmøtet.

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til styret i Aalesunds Museum (jfr. § 6).

 • Valg av leder for styret i Aalesunds Museum (jfr. § 6).

 • Valg av revisor for Aalesunds Museum.

 • Fastsette godtgjørelse til styreleder og revisor

 • Gi uttalelse til årsmelding og regnskap med revisormelding

 • Valg av valgkomite med leder og to andre medlemmer med funksjonstid på 2 år.

 • Vedtak om endring av vedtektene etter framlegg fra styret i Aalesunds Museum.

 • Gi uttalelse i saker som legges frem.

 

    4.  Vedtekter, avhending, oppløsning 

          § 11.      Endring av vedtekter

 

Etter forslag fra styret kan årsmøtet endre vedtektene med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. (jfr. Lov om stiftelser § 35, § 36, § 37.

 

          § 12.      Avhending av gjenstander, deponering og utførsel

 

Museets eiendom kan ikke avhendes uten vedtak fra styret i Aalesunds Museum med 2/3 flertall.

Deponering av gjenstander som fører til større driftsmessige eller økonomiske endringer  styrebehandles. Vedtaket gjøres med 2/3 flertall.

Deponering og utlån i kurante saker for avgrenset tid kan avgjøres av daglig leder.

Utførsel av objekter fra museumssamlingene kan bare tillates etter gjeldende lover i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Ellers gjelder også etiske retningslinjer nedfelt i ICOMs regelverk.

 

          § 13.      Oppløsning og utmelding

 

Forslag om oppløsning av museet (stiftelsen) må komme fra styret og behandles som vedtektsendring. Vedtaket er bare gyldig med 2/3 flertall på to følgende årsmøter. Det ene årsmøtet skal være ordinært. Oppløsningen skal gjøres i samsvar med enhver tids gjeldende stiftelseslov.

Vedtekter for Stiftingen Aalesunds Museum
bottom of page