top of page

     Stiftelsen Aalesunds Museum   –  Årsrapport 2020

Etter årsmøtet 3. september 2020 har stiftelsens styre bestått av: Kjell Skorgevik (styreleder, ny), Nils Grytten (nestleder), Elin Ous, Lars Johan Huse, Liv Møller-Christensen (ny) og Anders Lindbeck (kommunal repr.). Varamedlemmer: 1.Torgeir Melsæter, 2. Trude Nybø, 3. Grete Sandvig (ny) og Børge Wiig (kommunal repr.) Kasserer Einar Myrstad har deltatt på møtene. I desember fikk styret melding om nytt valg av kommunale representanter for inneværende kommunevalgperiode: Kirsti Dale og Anders Lindbeck (vara). Det har vært avholdt tre styremøter pluss tre møter via epost, og behandlet 15 saker. Av disse nevnes Museet som medutgiver av Sunnmøre Historielags «Årbok for Sunnmøre». Museets posisjon i Fiskerimuseet etter at Musea på Sunnmøre høsten 2017 inngikk en 10-årig leieavtale av eiendommen med Stiftelsen Kjell Holm. Forslag fra venneforeningen om vedtektsendringer. (utsatt) Forslag fra venneforeningen om å innlede samarbeid med Ålesund Historielag. Samarbeid med åtte lokalmuseer i fusjonssaken (ang. kravet om overdragelse av eiendom og samlinger). Årsmøtet i Stiftinga Musea på Sunnmøre der Kjell Standal representerte AaM. Juridisk vurdering av hvem som eier museets eiendommer. Vedtak fra Årsmøtet 3.9.2020 om å utarbeide en konsekvensanalyse av en eventuell fusjon. Invitasjon (18.11.2020) til fusjon med Stiftinga Musea i Møre og Romsdal. Årets drift har som alt ellers i samfunnet vært preget av smitteverntiltak. En konkret følge av dette var avlysningen av et ekstraordinært årsmøte i desember 2020 for å behandle konsekvensutredningen. Konsekvensutredning Den alt overskyggende saken har vært utarbeidelse av en konsekvensutredning av fusjon og av alternative tilknytningsformer. Styret nedsatte en komite med tre deltakere fra styret (Skorgevik, Grytten, Huse) og to fra venneforeningen (Ellefsen og Frøland). Komiteen har utarbeidet og oversendt til styret to dokumenter som er oversendt til styret m/ følgeskriv. Disse er: 1) Konsolideringshistorikk 2000 – 2021 og 2) Konsekvensutredning. Styret (v/ Skorgevik og Grytten) har tatt initiativ til ett møte med ordfører, varaordfører og kultursjef om museets forhold til kommunen etter at kommunen 14.9.2020 signerte en Samarbeidsavtale mellom Musea på Sunnmøre og Ålesund kommune 2020 – 2024.  Styret ser med forbauselse på at i denne avtalen skriver Mupsu og kommunen – uten dokumentasjon –  at Aalesunds Museum har «ønske om fusjon i 2020». Til invitasjonen om fusjon med Stiftinga Musea på Sunnmøre ble sendt svar 1.12.2020 fra styreleder der det ble gitt melding om at oppgitt svarfrist, 31.12.2020, ikke var mulig å overholde. Fristen ble senere forlenget til 31.1.2021. Styret (Skorgevik, Grytten, Huse) deltok på et fellesmøte 21.1.2021 med kommunen og Stiftinga Musea på Sunnmøre, innkalt av kultursjefen. Der fikk vi bekreftet at fristen ble ytterligere forlenget, uten at nytt tidspunkt ble nevnt. Dessuten at kravet om eiendomsoverdragelse sto fast. Det har vært avholdt ett fellesmøte (22.9.20) og ett Teams-møte (januar 2021) med de åtte samarbeidende lokalforeninger som også reagerer negativt på kravet om eiendomsoverdragelse, samt at det vært god kontakt med styringsgruppa for sammenslutningen. Denne gruppa har arbeidet aktivt i forhold til politikere i Fylkeskulturstyret ordførere i Sunnmøre Regionråd, samt Styret for Stiftinga Musea på Sunnmøre. Styrevedtak 11.2.2021: Et enstemmig styre bestemte å fremlegge konsekvensutredningen for årsmøtet i Aalesunds Museums Venneforening med følgende innstilling: «Årsmøtet tar styrets konsekvensutredning til etterretning, og er positiv til forhandling med Musea på Sunnmøre dersom kravet om overdragelse av eiendomsretten frafalles». Forholdet Aalesunds Museum / Musea på Sunnmøre 16. februar 2021 mottok styret epost fra direktør Rotevatn der det bl.a. heter: «Vi tek avgjerda i styret i Aalesunds Museum om ikkje å gå inn i forhandlingar til vitende og beklagar dette. … Styret har vedteke at Musea på Sunnmøre avsluttar vår tilstadevering på Aalesunds Museum 1. mars 2021.  …» 18. februar 2021 mottok styret brev fra Mupsu om avslutning av samarbeid. Det avsluttes slik: «Dersom årsmøtet kjem til ein annan konklusjon enn styret si innstilling, er Musea på Sunnmøre positive til å ta opp att fusjonsdialogen.» Eiendom og gjenstander: Eiendomsstyrets primæroppgaver ifølge vedtektene – ansvar og omsorg for eiendom og samlinger – har ikke vært godt ivaretatt dette arbeidsåret. Kommunikasjon med driftsansvarlig institusjon om samlingene har heller ikke funnet sted. En utredning datert 20.11.2020 fra ADVISO Advokatfirma om museets eiendommer fastslår at eiendomsretten er knyttet til et organisasjonsnummer som tilhører Aalesunds Museums Venneforening. Tilvekst til samlingene: Minnekrans i metall for Claus Molstein Schrøder – gave fra Bjørg Schrøder Minnekrans i metall (uten navn) – gave fra Bjørg Schrøder Troppsbanner fra 6. Ålesund NSF speidertropp – gave fra Kjell Skorgevik Krag-Jørgensen rifle – gave fra Kjell Skorgevik Dobbeltløpet hagle, S/S – gave fra Kjell Skorgevik Ett foto – gave fra ? Portrettmaleri av skipsreder P.A. Musæus – gave fra Paul Musæus, Eiksmarka Ni båtmodeller laget av Karl Johan Olsvik (bestilt av styret 1919/1920) er nå levert og betalt. De er plassert i magasin, og det må lages montere til dem. Modellene er: M/B Aksel, M/K Bergholm, M/B Brattholm 1, M/K Olav, M/K Reidar, M/K Sandøy, Räumboote R-56, Vigra (ubåtjager).

bottom of page