top of page

          Stiftelsen Aalesunds Museum   –  Årsrapport 2021

Styret / ledelse / ansatte Etter årsmøtet i Parken Kulturhus 17. mars 2021 har stiftelsens styre bestått av: Kjell Skorgevik (styreleder, gjenvalgt) Ole M. Ellefsen (nestleder, ny), Liv Møller-Christensen Grete Sandvig (ny) Torgeir Melsæter (ny) Kirsti Dale (kommunal repr.) Varamedlemmer: 1. Nils Grytten 2. Lars Johan Huse,  3. Ole Grebstad  Anders Lindbeck (kommunal repr.) Kasserer Einar Myrstad har deltatt på møtene. Venneforeningens styreleder Erik Frøland har på styrets anmodning deltatt på de fleste styremøtene. Styret konstituerte Torgeir Melsæter i deltidsstilling som bestyrer i seks måneder fra 18. mai 2021. Avtalen ble prolongert for nye seks måneder. Museumsvakter ble tilsatt for 12 sommeruker. Fra 16.8 ble vakt lønnet av NAV for alle hverdager frem til 8.12. Museets medlemmer tok vakttjenester på dugnad lørdager og søndager høsten 2021 frem t.o.m. 5. desember. Vi benytter anledningen til å takke for innsatsen. Det er i 2021 utlevert billetter til 1092 voksne og 167 barn. Skoleklasser kommer i tillegg. Merk at tidligere praksis med at besøkende på området ikke lenger telles. Det gjelder f.eks. grupper som Ålesund Guideforening tar med til Museumshaugen. Disse ble tidligere registrert som besøkende uten å gå inn i museumsbygningen. Styrets arbeid  Det har vært avholdt 10 styremøter og behandlet 101 saker. Styret har hatt synfaring i Båthuset og museets bruksrom i kjeller og 1. etasje i Grimmergata 7, samt hatt en synfaring (18.1.2022) i fellesmagasinet hos regionsmuseet Viti.  Saker styret har bl.a. behandlet: Deltakelse i Grasrotandelen hos Norsk Tipping Forsikringsavtale (eiendom og gjenstander) Oppretting av nettside, Facebook side og instagram Klagesak til Norid AS om domenet aalesunds.museum.no Avtaler om telefon, banktjenester, vipps og betalingsterminal Konstituering bestyrer Vedtektsendring Deltakelse i et nytt sunnmørsk  museumsnettverk Forholdet til Stiftinga Viti m.o.t. årsmøtedeltakelse, magasin, Fiskerimuseet og foto. Universell tilkomst til museet Søknad om avvikling av Konsul Elibert Tonnings legat til Aalesunds Museum Henvendelser fra politiet om museets våpensamling og alarmtilknytning.  Politiinspeksjon av våpensamling og ajourføring av katalog Avtale med Securitas om vakthold og alarmtjenester. Museets uttalerett i reguleringssaker innenfor Sentrumsplanens (og Sydsideplanens) område Flere høringsuttalelser til Ålesund kommune i reguleringssaker Samarbeid med Ålesund Sentrumsforening og Ålesund Cruisenettverk Samarbeid med AS Bilfergen Overtakelse av fem aksjer i AS Bilfergen fra Fjord1 Synfaring i fellesmagasinet i Borgundgavlen Lagringen av Aalesunds Museums boksamling (60 hyllemeter) Leiesatser for utleie av parkeringsplasser  Avtale om brøyting av parkeringsplassene Søknad om kommunal støtte til museets drift Samarbeidsavtalen med Sunnmøre Historielag om utgivelse av Årbok for Sunnmøre Reparasjon/ utskifting av taket på Båthuset Vindusreparasjon i hovedbygningen (nordveggen) Bokgave fra Harald Grytten som ble solgt til inntekt for museet Planer om endring i utstillinger/nye utstillinger i museet Årsmøtet 2021 På årsmøtet 17. mars 2021 la styret frem tre dokumenter på bakgrunn av vedtak fra forrige årsmøte, 3. september 2020: Konsolideringshistorikk for Aalesunds Museum 2003 – 2020 (6 s.) Konsekvensutredning om følgene av en fusjon (13 s.) Rapport om utredningsarbeidet med innstilling (2 s.) Komiteen foreslo for eiendomsstyret at konsekvensutredningen legges frem for venneforeningens årsmøte med følgende forslag til vedtak: «Årsmøtet tar konsekvensutredningen til orientering». Fusjonssaken som sådan ble følgelig ikke oppført på sakskartet.  Styret sluttet seg til komiteens konklusjon og la frem følgende forslag for årsmøtet: «Årsmøtet tar styrets konsekvensutredning til etterretning, og er positiv til forhandling med Musea på Sunnmøre dersom kravet om overdragelse av eiendomsretten frafalles». Årsmøtet vedtok (43 mot 13 stemmer) styrets innstilling angående fusjon med Musea på Sunnmøre. Styrets innstilling var kjent for styret i Musea på Sunnmøre på forhånd, og allerede 16. februar 2021 mottok styret e-post fra direktør Rotevatn der det bl.a. heter: «Vi tek avgjerda i styret i Aalesunds Museum om ikkje å gå inn i forhandlingar til vitende og beklagar dette. … … Styret har vedteke at Musea på Sunnmøre avsluttar vår tilstadevering på Aalesunds Museum 1. mars 2021. …» Videre opplystes at alle avtaler Mupsu har inngått angående Aalesunds Museum oppsies fra 1. april. Overtakelse av driften av museet 2. mars ble det etter initiativ fra styret i Aalesunds Museum holdt et overdragelsesmøte der styret fikk nøkler til museet på Østre Korsahaug. Ved overtakelsen 1. april var alle kontor tømt både for alt møblement som ikke var veggfast og for alle tekniske hjelpemidler. Begrunnelsen som blir gitt for dette er at det er regionsmuseet som har betalt for innkjøp av kontormøblementet og øvrig inventar og derfor er det regionsmuseets eiendom. Styret stiller seg uforstående både til uthentingen og begrunnelsen. Styret anser at de midler som regionsmuseet har brukt til drift av Aalesunds Museum er midler som regionsmuseet har mottatt fra stat, fylke og kommune fordi det hadde bymuseet i sin portefølje, og derfor mottok midler til drift av dette. Investeringene skulle følge bymuseet. Bestyrerkontoret er i dag møblert med funksjonelle eldre møbler fra lager på Museumshaugen Kontoret for øvrig er møblert med moderne møbler som ble gitt til museet da «møbelranet» ble kjent gjennom avisoppslag. Også arbeidsredskaper/midler som museet har anskaffet for å betjene publikum er fjernet. Det gjelder utplukkede deler av museets historiske arkiv som i dag står i Borgundgavlen, samt digitaliserte bilder fra Fylkesfotoarkivet (over 100 000) som Aalesunds Museum har fått overlevert fra Fylkesfotoarkivet. Det gjelder også museets store samling av positive bilder (over 20 000) og digitaliserte utgaver av disse. Dette er museets eiendom som Stiftinga Musea på Sunnmøre (Mupsu, nå Viti) har bragt til regionsmuseet. I løpet av året har styret især tatt opp spørsmålet om tilbakeføring av alt fotomaterialet. Når dette årsmøte arrangeres er intet returnert tross mange henvendelser. Dette er et stort handicap i museets daglige virke og hindrer oss å betjene henvendelser fra publikum. Eiendommene Det kan fastslås at der er et til dels stort etterslep i vedlikeholdet i alle bygninger. Hovedbygningen I inngangspartiet i først etasje er resepsjonen flyttet til rommet nærmest inngangen slik at det er frigitt plass til utstilling i hallen. I løpet av siste år er flere faner er blitt hentet frem fra skap i hovedbygningen og hengt opp i trappehallen sammen med faner som er gitt til museet i inneværende år, til erstatning av store fotografier.  Mupsu laget siste årene nye minimalistiske utstillinger i 1. og til dels i 2. etasje. Utstillingene består mye av tavler med tekster og foto. Dette har endret museets profil fra primært å være et museum av gjenstander. Mange av gjenstandene i tidligere utstillinger er satt i magasin. Det vil være et mål for styret å tilbakeføre flere av disse. I 2. og 3. etasje er utstillingene komplettert med malerier, fotografier og møbler. I lagerrommene i kjelleren er det utført en ryddeaksjon og systematisering av gjenstandsmaterialet.  Vedlikehold: I løpet av året er det ved frivillig innsats utført omfattende vindusreparasjoner på vegg mot nord. Vinduene i Brudeeggrommet var i svært dårlig stand og er blitt restaurert, kittet og malt. Det er også kontorvinduene mot nord i kontoret i trappen. Mye arbeid av samme sort står igjen i hovedbygningens øvrige vinduer. Taklukene vil kreve stort vedlikehold. Løa Her er det gjennom dugnad utført en rydd og kast aksjon av gammelt utstillingsmateriell slik at det er blitt plass til fem vogner fra hesteskyssens tid som tidligere var lagret på Prestebrygga. Vedlikehold er Ikke utført i år. Utskifting av deler av vestveggen er strakstiltak. Båthuset Båthuset har i mange år vært brukt som lagerlokale av ukurante gjenstander. En dugnadsgruppe har tatt initiativ til å klargjøre lokalet for en nyåpning av båtutstillingen. Det er utarbeidd plan og budsjett for en ny utstilling og diverse søknader om tilskudd er sendt. Vedlikehold: Der har i flere år vært lekkasjer fra hull i bølgeblikktaket. Styret har innhentet anbud med å skifte ut taket og med å skaffe eksterne midler til dette. Planen er å legge nytt tak i år. Grimmergata 7 Museet bruker kjellerlokaler og 1. etasje til egen virksomhet (magasin, kontor og møtelokale). Vaktmesterleilighet i 2. etasje utleies til museets tidligere vaktmester D. Ullaland. 3. etasje har ikke vært utleid/bebodd på mange år og vil kreve omfattende påkostning. Vedlikehold: Ikke utført i år. Takreparasjon og vindusvedlikehold er nødvendig. Husets økonomi går i balanse når der ikke utføres vedlikehold. Det må fastslås at eiendommen i tiden som kommer vil bli svært utfordrende for museets økonomi. Eksternt lager Lageret i parkeringshuset på Brunholmen ble ved driftsovertakelsen omtalt som utflyttet og avsluttet, men det viste seg at der fortsatt står en del arkivalia, gjenstander, bøker, tidsskrift m.m. Ved overtakelsen var magasinerte og listeførte kasser med ulike dokumenter åpnet, og det er utført en selektiv uthenting av arkivalia. Dette har skapt en rotete og uoversiktlig restmasse. Mange dagsverk er gått med til å gå igjennom dette. Arkivalia, tegninger, malerier og gjenstander er overført til museet, og arbeidet er ikke avsluttet. Uteområdet Hage og parkområde ble våren 2021 ryddet på dugnad. Gressklipping og snømåking ble likeledes utført av frivillige. Parkeringsarealet Museet leier ut ca. 40 parkeringsplasser. Prisene er justert fra 1. januar 2022. Inntektene er avhengig utgiftene til snøbrøyting, og er derfor ikke forutsigbare. Museet har gjort avtale med et firma om snørydding. Museets samlinger Gjenstander Museet har med smått og stort ca. 14 000 gjenstander i magasin i Borgundgavlen og ca. 1 000 lagrede gjenstander på egen grunn på Østre Korsahaug. Totalt ca. 15 000 gjenstander. I utstilling i Rasmus Rønnebergs gate 16 finnes  1463 gjenstander. Dette betyr at ca. 10 % av museets gjenstandsmasse er tilgjengelig for publikum. Styret mener at der dette er altfor få i forhold til utstillingskapasitet, ettersom nåværende utstillinger har et minimalistisk preg. Styret planlegger derfor både for en utvidelse, flytting og nyskapning av utstillingene. En forutsetning for dette er å få adgang til gjenstandene som er i fellesmagasinet i Borgundgavlen. Styret har siden i høst ført en utstrakt korrespondanse med Viti om dette, men møter liten forståelse for å hente ut enkeltgjenstander. Fotografisk materiale Museets glassplatesamling ( over 100 000 plater) administreres av Fylkesfotoarkivet. Platene oppbevares i fotomagasinet i Borgundgavlen. Regionsmuseet Viti har i brev til vårt museum bedt museet hente den. Styret bestrider Vitis henstilling fordi  Aalesunds Museum ikke er avtalepart i forholdet.  Interkommunalt arkiv (IKA) har tilskrevet Viti og påpekt at det er IKA som disponerer fotomagasinet og videre: «Aalesunds Museum sine fotoarkiv og samlinger som er oppbevart i magasinet pr. i dag vil trygt bli stående i magasinet til Aalesunds Museum event. sjøl ynskjer ei anna oppbevaring for dei.»                                           Denne fotosamlingen er digitalisert av IKA og en kopi er for en tid tilbake gitt til Aalesunds Museum. Kopien har Viti tatt med til Borgundgavlen og har så langt nektet å levere den ut til tross for Fylkesfotoarkivets anmodning om det. Videre har Aalesunds Museum hatt en stor samling av positive bilder (over 20 000). Denne er også flyttet ut og står i dag i regionsmuseet i Borgundgavlen. Den er digitalisert. Styret har bedt om å få tilbake både samlingen og det digitaliserte materialet, men har så langt blitt avvist. Arkiv Museet har hentet tilbake fra Interkommunalt Arkiv/MR (IKA) mange kasser med arkivsaker som Mupsu hadde levert til IKA. Der er mange gamle byhistoriske dokument, noen fra tidlig 1800-tallet. Ved avhentingen informerte IKA om kasser som har vært der, men som var blitt bragt til Borgundgavlen. Styret har overfor Viti gitt uttrykk for at også disse skal tilbakeføres Aalesunds Museum, med prioritet etter det fotografiske materialet.   Museumsrettet virksomhet Driftsnivået for museet etter overtakelsen 1. april 2021 er tilpasset museets økonomi, slik denne er etter at offentlige midler ikke lenger mottas. For et styre som har vært uten ansvar for driften av museet i 14 år har arbeidet i første rekke har arbeidet dreiet seg om praktiske daglige gjøremål som vedlikehold av eiendommen, kunnskap om arkiv og foto, rydding og orden, tilrettelegging for frivillighet og dugnadsarbeid, samt organisering av den museale hverdag. Utadvendt aktivitet har vært begrenset. Styret har prioritert å holde museet åpent for publikum gjennom sommer og høstsesongen ved hjelp av innleide omvisere/vakter. Mange av museets medlemmer har tatt på seg vakthold lørdag og søndag i høstsesongen. Skoleklasser er tatt imot etter avtale med omvisning. Mange frivillige har stilt opp som omvisere. I et samarbeid med krigsveteranskuta D/S «Hestmannen» har Odd J. Olsen holdt kåseri om Margit Johnsen (Malt-Margit). 25. sept. markerte museet 110-årsdagen for avdukingen av Rollonstatuen. Tindefilm AS har benyttet museet for å filme scener til filmen om Ole Brude. Ole M. Ellefsen har bistått selskapet som konsulent i forbindelse med opptakene. Krigshistorisk avdeling hadde lang møtepause i 2021 pga. corona-epidemien, men begynte på igjen med et møte i november. Også møter i 2022. Museet har opprettet egen hjemmeside og viser seg  også på facebook og instagram. Den mangeårige fellessiden «Aalesunds Museum og Fiskerimuseet» har tidligere driftsansvarlig lagt ned. Internt har bestyrer Melsæter gjort et viktig arbeid med systematisering av arkivsakene i museet. Han nærmer seg en avslutning på opprydding og fraflytting fra lageret i parkeringshuset på Brunholmen. Styreleder har ryddet og systematisert gjenstander og foto som er lagret i Rasmus Rønnebergs gate 16 og i Grimmergata 7. Frivillige har utført et omfattende arbeid med opprydding i løa og med vedlikehold i Båthuset under ledelse av Børre Thorsen, med sikte på å fornye båtutstillingen. En arbeidsgruppe under ledelse av Melsæter og Thorsen har utarbeidet forslag til omdanning og nyanlegg av båtutstilling og polarutstilling, og planlegger en utvidelse av den krigshistoriske utstillingen. Etter anmodning fra Ålesund Kommune har styret i Aalesunds Museum i snart 30 år hatt uttalerett i byggesaker innenfor sentrumsplanens område. Siden 1. april 2021 har styret gitt uttalelser om flg. eiendommer: Tollbugata 2, Tollbugata 3, Kongens gata 21, Nedre Strandgate 12, Notenesgata 9, Skaregata 11. Et initiativ fra medlem av kommunens  planutvalg, Sindre Nakken (Arbeiderpartiet) om å frata museet uttaleretten og gi den til en annen instans ble imøtegått av museumsstyret i brev til planutvalget. Plansjef Edvard Devold møtte deretter styret og fastslo at uttaleretten tilfalt Aalesunds Museum både i sentrumsplanen og sydsideplanen. Fiskerimuseet Fiskerimuseet har ikke vært drevet av vårt museum i 2021. Bakgrunnen for dette er: 2. mars 2021 inviterte vårt styre Musea på Sunnmøre (Mupsu) til et «overdragelsesmøte» på Aalesunds Museum. Der fikk styret tilgang til nøkler til byavdelingen på Østre Korsahaug. Om Fiskerimuseet ble opplyst at Mupsu nå hadde leieavtale på bygningen og at det var ønskelig at Aalesunds Museum hentet ut sine gjenstander fra Fiskerimuseet. Aalesunds Museum har altså mistet leieavtalen den hadde for Fiskerimuseet. Denne ble inngått i 1997 for 20 år med Foreningen Gamle Aalesund om Fiskerimuseet. Da denne skulle fornyes i 2017 hadde Stiftelsen Kjell Holm overtatt eiendommen Molovegen 10. Aalesunds Museum hadde ifølge avtalen opsjon for ny avtale hvis museet ønsket det. Styreprotokollen viser at saken om leieavtale ikke ble behandlet i museets styre i 2017. Styret var ukjent med at forhandlinger om ny leieavtale fant sted. Mupsus styre inngikk høsten 2017 en leieavtale på 10 år. Aalesunds Museums styre var uvitende om dette inntil høsten 2020.   Det foreligger korrespondanse fra 2021 med Viti om Fiskerimuseet. Den omfatter både driftsspørsmålet og eiendomsretten til deler av utstillingene. Styret møter ingen forståelse for sitt syn at overtakelsen av en leieavtale ikke samtidig innebærer en driftsavtale av et annet museums utstillinger, og at Fiskerimuseet fortsatt tilhører Aalesunds Museum. Viti synes å hevde at investeringer som er gjort i utstillinger etter at regionsmuseet overtok driften på vegne av Aalesunds Museum i 2007, f.eks. havfiskeutstillingen, tilfaller og eies av regionsmuseet. Vårt museumsstyre bestrider dette da denne utstillingen ble planlagt og finansiert av Aalesunds Museum, ikke minst ved hjelp av en raus pengegave fra Kjell Holm personlig. Dessuten er regionsmuseets investeringer i driften dekket av offentlige tilskudd som er blitt gitt fordi regionsmuseet hadde Fiskerimuseet i sin portefølje. Styret har informert fylkets kulturutvalg om at vi har mistet råderetten over Fiskerimuseet. Viti inkluderer nå Fiskerimuseet som en av sine arenaer og mottar offentlig støtte fra departement, fylke og kommune til driften. Styret betaler fortsatt forsikring for sine gjenstander i fiskerimuseet og flytebryggen- På facebook har Aalesunds Museum blitt presentert slik t.o.m. 2020: «Aalesunds Museum og Fiskerimuseet». Fra 2021 presenteres Fiskerimuseet av Viti som selvstendig arena under Vitis ledelse. Nytt sunnmørsk museumsnettverk Seks museer som tidligere var konsolidert i Musea på Sunnmøre (Fyrmuseet i Dalsfjorden. Kystmuseet Godøy, Kystmuseet Herøy, Volda bygdetun, Ytste Skotet, Aalesunds Museum) dannet et samarbeid med sikte på å forhandle med Regionalmuseet Viti om fortsatt konsolidering dersom Viti oppga kravet om å overta eiendom og eiendeler. Viti åpnet ikke opp for forhandlinger til tross for henstilling fra fylkets kulturutvalg om å gjennomføre dette i 2021 eller om nødvendig i 2022. Museumssamarbeidet er derfor ført videre i et interimsstyre for en ny konsolidert stiftelse der Aalesunds Museum er representert. Det er utarbeidet forslag til navn og vedtekter. Navneforslag: Museum Nordvest. Styret i Aalesunds Museum har sendt sin kommentar til disse. Stifting av en ny regional museumsstiftelse vil finne sted i løpet av våren 2022. Magasin Styret har en rekke ganger i løpet av siste halvannet år (første gang 27.august 2020) mottatt henvendelser fra Mupsu/Viti om å hente ut våre gjenstander fra magasina i Borgundgavlen. Det heter at Aalesunds Museum må levere en «samla plan» for uthenting av gjenstandene. Bakgrunnen for dette er at Viti hevder at fellesmagasinet er et magasin kun for konsoliderte museer. Aalesunds Museum bestrider dette ved å vise til sak om «Magasin Sunnmøre» i Fylkestinget da tinget gjorde sitt vedtak (23.01.2004) om å opprette magasinet. I saksutgreiinga skriver daværende fylkeskultursjef Arvid Blindheim: «Kva ligg så i tiltaket Magasin Sunnmøre Museum. Dagens Magasin på Sunnmøre Museum skal utvidast til å romme magasinbehovet til fylkesfotoarkivet, Aalesunds Museum og lokalmusea på Sunnmøre samt magasinplass for Møre og Romsdal Kunstmuseum. Den planlagde utbygginga vil også romme plass for produksjon av utstillingar for kunstmuseet.» Styret har derfor anmodet Viti uten å ha blitt imøtekommet: «På bakgrunn av dette mener styret ved Aalesunds Museum at våre styrer må finne frem til en samarbeidsform knyttet til Sunnmørsmagasinet, sammen med andre frittstående museer.» 20. desember 2021 mottok styret melding om at styret i Viti hadde vedtatt å fakturere Aalesunds Museum for leie av magasinplass i magasina på Sunnmøre Museum fra 1. januar 2022 og inntil alle gjenstander blir hentet ut. Styret bestrider også dette kravet. Avslutning Styret for Elibert Tonnings legat til Aalesunds Museum har fått Stiftelsestilsynets tillatelse til å oppheve legatet. Kapitalen er overført til Aalesunds Museum. Museet har også fått overført restkapitalen fra Foreningen Gamle Aalesund. Et oppsummerende inntrykk av Aalesunds Museum i 2021/22-sesongen er at utstillingsmessig er museet presentabelt, men at reduksjonen av utstilte gjenstander til fordel for tavler med tekster og foto skaper mindre interessante opplevelser. Å tilføre utstillingen flere originale gjenstander er et mål i så henseende. Det betyr at eiendeler må hentes fra fellesmagasinet. Fysiske bilder, digitaliserte bilder og arkivmateriale står fortsatt i magasin i Borgundgavlen. Så lenge museet ikke har oversikt over og adgang til sine gjenstander, foto og arkivalia, legger det sterke bånd på museets virksomhet. Sånn sett er Aalesunds Museum per i dag ikke i stand til å betjene sitt publikum på en tilfredsstillende måte. Administrativt har forholdet til regionsmuseet Viti vært krevende og har blitt gjenstand for flere oppslag i media. Styret stiller seg uforstående til at museets bibliotek, positive fotografier og store deler av museets historiske arkiv er fjernet fra museet.  At kildematerialet er fraværende gjør at museet er blitt bygget ned som arbeidsplass både for fast ansatte og for dem som søker museets assistanse om lokalhistorie. Museet har fått et preg av å være kun en utstillingsarena, der det miljøskapende aspektet som inviterer til frivillig aktivitet har fått et banesår. Men desto større muligheter er der til økt frivillig innsats. Dette vil styret gjøre noe med i «Frivillighetens år 2022». Tilvekst til samlingene: Fane for Indremisjonens søndagsskole                                               Ålesund Indremisjon v/Kjell Gjelsten Metalltopp for en fane med bl.a. G-nøkkel og kors                          Ålesund Indremisjon v/Kjell Gjelsten Portrettfotografier (12 stk. innrammet) av ledere i ÅIM                 Ålesund Indremisjon v/Kjell Gjelsten Ovnskjermbrett med dekorasjon, ca. 1920                                           Ole Grebstad Barnekjelke, 1950-tallet                                                                              Ole Grebstad Kjelke (krybbe) svimerket O. A. Devold                                                 Ole Grebstad Firmaskilt for billedskjærer J. A. Myren                                                 Ellen Molvær og Inge Wangsmo Klesrulle (bordmodell) fra ca. 1910                                                          Ellen Molvær og Inge Wangsmo Modell av Gjerdegata 7 i Ålesund, laget av Godi Keller                   G. Keller / Bjørn Klubbenes Pedersen Dokumenter, tegninger vedr. eiendommen Gjerdegata 7              Bjørn Klubbenes Pedersen Svistempel for P. O. Klubbenes.                                                               Bjørn Klubbenes Pedersen Skrivemaskin Underwood, ca. 1920                                                         Ole M. Ellefsen Fane for Norsk Sjømannsforbund (grågrønn)                                      Norsk Sjømannsforb. v/Anette Liavåg Fane for Norsk Sjømannsforbund (rød)                                                Norsk Sjømannsforb. v/Anette Liavåg Bilder (innrammede) av båtene SS Herø og Condor                         Norsk Sjømannsforb. v/Anette Liavåg Fotografi i farger (innrammet) av Ålesund sett fra sør                     Norsk Sjømannsforb. v/Anette Liavåg Plakett med Ålesunds byvåpen og teksten «Ålesund Havn»        Norsk Sjømannsforb. v/Anette Liavåg Fotografi av Ålesund før bybrannen                                                       Vidar Ellingsæther (v/Erik Frøland) Fotografi av Ålesund                                                                                     Ole M. Ellefsen Kontorstol i heltre med fire bein og avrundet rygg                           Grete Sandvig Arkivmateriale fra Hagenæs Shipping                                                    Johan Hagenæs Diplomer (innrammede).                                                                            Johan Hagenæs Tegninger (innrammede) av båter eid av reder P. A. Musæus     Johan Hagenæs. Forhandlingsprotokoll Aalesunds Drosjeforening, 1930–193.       Odd Arne Brekke Portrettmaleri av skipsreder P. A. Musæus                                        Paul Musæus, Oslo Pinne av bein med ornamentert topp                                                   Ålesund kommune v/Sofie M. Søvik Kaffekvern fra Den norske Kaffekværnfabrik, Aalesund                 Svein Erik Nilsen Gardeluer (2 stk.) fra Blå-garden på Aspøya                                        Per Hammerås Fotografi av Rollon-statuen i Rouen, Frankrike                                  Oskar Nedregård Garnkuler                                                                                                          Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Taljer (to stk.)                                                                                                  Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Fiskehaker                                                                                                        Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Sildehåv                                                                                                             Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Skrivebord                                                                                                        Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Oppbevaringsboks/arkiv-eske                                                                  Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Studentlue (Minerva) i tilhørende boks                                                Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Bilde (innrammet) «Beethoven spiller for den blinde Pige»          Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Bilde (innrammet) Ålesund sentrum like etter bybrannen            Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Bilde (innrammet) med motiv fra Ålesundet (Brosundet)             Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Boks i metall merket med bl.a. «Cod Liver Oil, Peder Devold»    Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Bordfane «Ålesund 150 år»                                                                        Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Ålesunds byvåpen (2 stk.) støpt i bly og fargelagt                             Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Ålesunds byvåpen malt på treplate og fargelagt                                 Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Tegninger av Notenesgata 9 (innrammede reprod.)                        Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Bilder m/ motiver fra Ålesund innrammet i en ramme                   Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Plakat (innrammet) med Ålesunds byvåpen og tekst                       Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Plakat laget av papp, viser Rollon-statuen m.m.                                Vic Thunem v/Yngve Hasfjord Fane/banner fra Foreningen Nord-Norge, Ålesund                          Foreningen v/ Eva & Terje Waksvik Fotografier og et diplom                                                                              Foreningen  v/Eva & Terje Waksvik Symaskin (håndsveiv), trolig fra 1890-tallet                                         Anonym Symaskin Singer (trømaskin)                                                                     Dag Brøther. Flygerjakke av engelsk type, fra 2. verdenskrig                                  Helene Pedersen Bokhylle i lys tre, trolig fra 1950-tallet                                                    Terje Trulssen Banner, flagg fra Ålesunds byjubileum 1998                                        Per Sindre Welle Avisutklippsbøker (26 stk.) vedr. Ålesund Brannvesen                   Jan Olav Flatmark Lotte-hue                                                                                                          Randi Myrstad Spark (sparkstøtting)                                                                                    Ole Grebstad Hattehylle, antatt jugendstil ca. 1915                                                     Ole Grebstad Bok: «Aalesund byen som brente» (postkortmotiv)                        Oddvar Jan Melsæter Inkassoprotokoll for lensmann Ivar Fjærtoft, 1926–1959                Nils Taxbro Fotoalbum                                                                                                        Nils Taxbro Fotografier (32 stk.), forskjellige størrelser og motiver                   Gerhard Hansen, Molde Bilde (trolig litografi) med motiv fra Ystenesgata i Ålesund           Oliver Nørve, Kristiansand Bok: «P.D. Stafseth 150 år, 1867–2017»                                                               Bjørg Stafseth Kristiansen Arkivmateriale fra Ålesundsklubben i Oslo.                                         Hilde Betzy Fladmark, v/Malv. Dalhus Hefte «Ålesundssanger», utgitt av Ålesundsklubben, Oslo           Svein Erik Nilsen Reklamehefte for firma Oscar Larsen fra 1920-tallet                        Svein Erik Nilsen Tre fotografier                                                                                                Svein Lillebø v/Odd Johan Olsen Del av smijernsrekkverk fra Rønneberg-villaen                                  Gunnar Ulvenes

bottom of page